search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Regeringen föreslår ny kamerabevakningslag

Det ska inte längre krävas tillstånd för kameraövervakning i exempelvis köpcentrum och religiösa samfunds lokaler. Det föreslår regeringen i en proposition. Enligt regeringen innebär förslagen samtidigt ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Advokatsamfundet ansåg i sitt remissvar till utredningen En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) att vissa delar av förslaget borde utredas ytterligare. Bland annat ansåg samfundet att utredningsförslaget inte tillgodosåg kravet på effektiva rättsmedel, då de flesta människor kunde antas ha svårt att driva skadeståndskrav i vanlig domstol.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Säpo kan stoppa upphandlingar

Från och med den första april är statliga myndigheter skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför upphandling av viss säkerhetskänslig verksamhet. Dessa får också förelägga den upphandlande myndigheten att vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas. Om myndigheten inte följer föreläggandet, eller om säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots ytterligare åtgärder, får Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten stoppa upphandlingen.

200 miljoner mer till rättsliga biträden

I vårändringsbudgeten som presenterades den 16 april föreslår regeringen att anslaget rättsliga biträden ska ökas med 200 425 000 kronor utöver det ramanslag på 2 354 657 000 kronor som finns uppfört i gällande budget. Utgifterna för rättsliga biträden förväntas bli högre än beräknat bland annat till följd av en ökad måltillströmning till domstolarna, som medför en ökning av antalet förordnanden av rättsliga biträden.

Förenkla beslut om hemlig avlyssning?

Det ska bli lättare att få tillstånd för hemlig avlyssning när en misstänkt byter telefon eller sim-kort. Det förslår Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt, som i april överlämnade ett betänkande om ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning.

I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag måste åklagare infinna sig personligen vid ett sammanträde i domstol för att få ett nytt tillstånd när det händer.

Utredningen föreslår nu att domstolar får möjlighet att i varje enskilt fall avgöra om det behövs ett sammanträde, när begäran om avlyssning gäller en person där det sedan tidigare finns ett beslut om avlyssning. Om det inte behövs får domstolen pröva frågan om tillstånd till avlyssning på handlingarna i ärendet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har medverkat i utredningen som expert. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2019. Förslaget ska nu remissbehandlas.

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

JO granskar uppmärksammad dom

Justitieombudsmannen Lars Lindström beslutade i april att inleda ett initiativärende för att reda ut om domen i ett uppmärksammat mål vid Solna tingsrätt avviker från vad de två nämndemän som friade den tilltalade kom fram till.

Domen har väckt uppmärksamhet i medierna och den allmänna debatten. Det har bland annat hävdats att juristdomaren ska ha skrivit en annan dom än den som de två nämndemännen hade kommit fram till. JO har nu beslutat att granska målet och undersöka hur domen har formulerats.

En JO-anmälan har uppmärksammat frågan om möjligheten för nämndemännen att gå igenom domskälen innan domstolen expedierar domen.

Nej till lag om integritetsskydd i digital post

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar över slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) samtliga förslag för att tillgodose enskildas behov av integritetsskydd vid användning av säker digital post. Enligt Advokatsamfundet är det ytterst tveksamt om detaljerade regler på ett område statt i snabb utveckling verkligen ska ges på lagnivå.

Stockholmområdets domstolar samlokaliserar

Lagmännen i Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter har enats om att samlokalisera beredskapsjourerna i Stockholmsområdet till Stockholms tingsrätt. Förändringen innebär att från och med den 5 maj kommer häktningsförhandlingar under helgdagar att hållas på Stockholms tingsrätt, i stället för som i dag i Stockholms, Attunda och Södertörns tingsrätts lokaler.

Författningar kungörs elektroniskt

Från och med den första april 2018 meddelas lagar och förordningar genom att Svensk författningssamling publiceras elektroniskt på en ny webbplats, svenskforfattningssamling.se.

Hittills har Svensk författningssamling (SFS) publicerats i tryckt och fysisk form och har funnits tillgänglig bland annat på bibliotek och på vissa myndigheter. Digitaliseringen ger kostnadsfri tillgång till de officiella versionerna av gällande lagar och förordningar via webbplatsen svenskforfattningssamling.se. Kungöranden av nya författningar kan nu ske alla dagar på året. SFS kommer inte längre att ges ut i tryckt form.

Brottsanmälningarna ligger på jämn nivå

Antalet anmälda brott totalt 2017 ligger på samma nivå som 2016. De brottstyper där anmälningarna ökade mest var sexualbrott, men för de flesta typer av brott mot person minskade anmälningarna. De flesta typer av stöldbrott minskade, med undantag för anmälda bostadsinbrott. Det visar Brottsförebyggande rådets slutliga statistik över anmälda brott och konstaterade fall av dödligt våld för 2017. Antalet fall av dödligt våld var det högsta (113) sedan Brå började ta fram statistiken 2002.

Anmälda brott 2017. Slutlig statistik

Konstaterade fall av dödligt våld. En granskning av anmält dödligt våld 2017