search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter. Konsumentintresset och advokatintresset är representerat med lika många ledamöter. Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tre år i taget.

Advokatsamfundets stadgar 52–68 §§.

Ulrika Öster
Annons
Annons