search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kansliet

Advokatsamfundet har sitt kansli i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm.

Kansliet svarar bland annat för handläggningen av inträdes- och disciplin­ärenden samt konsumenttvistärenden. Därtill ansvarar kansliet bland annat för advokatexamen. Kansliet har också omfattande kontakter med ledamöterna och allmänheten för stöd och information.

Kansliets dagliga verksamhet leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet. Kansliets grundläggande organisation och placering i Stockholm regleras i Advokatsamfundets stadgar 17 §.

Vid kansliet arbetar cirka 35 personer, varav 13 jurister. Juristavdelningen sysselsätter också fem administrativa assistenter. Avdelningen handlägger varje år över ett tusen ärenden inom det offentligrättsliga området. Den spelar också en betydande roll i remissarbetet, samt ger advokater stöd i yrkesfrågor.

Ekonomiavdelningen sysselsätter tre personer, som svarar för löner, avgifter, bokföring och liknande. Ekonomichefen ingår dessutom i samfundets försäkringsgrupp.

Registraturen, med tre personer anställda, fungerar som stödfunktion till Advokatsamfundets alla delar, med matrikeln som ett nav i verksamheten. Även kursavdelningen sysselsätter tre personer, som tillsammans administrerar över 130 kurstillfällen per år, med över 4 000 deltagare.

På kansliet finns också tidskriften Advokatens redaktion med tre medarbetare. Redaktionen ansvarar, förutom tidskriften, för alla samfundets webbplatser, nyhetsbrev, verksamhetsberättelser och annan information.

Även Juridiska biblioteket har sina lokaler i samfundets hus. Här arbetar en bibliotekarie.

Till allt detta kommer reception, fastighetsskötsel och övriga administrativa funktioner.

Ulrika Öster
Annons
Annons