search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Generalsekreteraren

Generalsekreteraren är Advokatsamfundets högste tjänsteman och chef för kansliet. Hon är också vd i dotterbolaget Sasab.

I uppdraget ingår, enligt instruktionen för generalsekreteraren, att ”sköta den löpande förvaltningen av Advokatsamfundets angelägenheter och företräda Advokatsamfundet utåt i frågor i den löpande verksamheten, däribland genom aktivt deltagande i den offentliga debatten, med beaktande av tidigare uttalanden och vad som framkommit vid diskussioner i styrelse och disciplinnämnden”.

Generalsekreteraren deltar i styrelsens och disciplinnämndens sammanträden, och har rätt att få sin skiljaktiga maning antecknad i protokollet. Hon representerar Advokatsamfundet i en rad olika organ inom och utom Rättssverige, är ansvarig utgivare för tidskriften Advokaten och har omfattande kontakter med företrädare för såväl rättsväsendet som advokatkåren. Hon är bland annat ad hoc-domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och ledamot av Domarnämnden.

Ulrika Öster
Annons
Annons