search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fullmäktige och valberedningen

Fullmäktige är Advokatsamfundets representativa organ. Fullmäktige väljer styrelse och disciplinnämnd och beslutar om avgiften till Advokatsamfundet.

Fullmäktiges ledamöter utses av samfundets sju avdelningar. Fullmäktiges ordinarie möte

hålls i maj eller juni varje år. Förutom lokal­avdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige behandlas i Advokatsamfundets stadgar 19–24 §§.

Vid fullmäktigemötet väljs också en valberedning, med uppdraget att föreslå kandidater till styrelsen och disciplinnämnden. Valberedningens arbete har hittills varit oreglerat i stadgarna.

Enligt praxis består valberedningen av sju ledamöter, en från varje avdelning.

Förra årets ordinarie fullmäktigemöte beslutade dock, efter en motion från två ledamöter, om att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av valberedningens arbete. Arbetsgruppens förslag, som bland annat innebär att regler om valberedningen förs in i samfundets stadgar (25 §), ska behandlas vid årets fullmäktigemöte.

Ulrika Öster
Annons
Annons