search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Disciplinnämnden

Alla advokater är enligt lag skyldiga att iaktta god advokatsed. Den som anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan anmäla advokaten till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, som prövar ärendet.

Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar de anmälningar mot advokater som kommer in. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Disciplinnämnden består av elva ledamöter. Ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter är advokater. Nämndens återstående tre ledamöter är offentliga representanter och utses av regeringen.

Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära om- eller överprövning av beslut av nämnden. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Disciplinnämnden behandlas i Advokatsamfundets stadgar 12–16 a §§.

Ulrika Öster
Annons
Annons