search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat får söka tillstånd för inkassoverksamhet

Kammarrätten i Stockholm ger en advokat rätt att söka tillstånd hos Datainspektionen för att bedriva inkassoverksamhet.

Från början avvisade Datainspektionen advokatens ansökan med motiveringen att advokater enligt inkassolagen 2 § tredje stycket inte behöver tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet.

Men advokaten överklagade och anförde att han behöver tillståndet för att kunna bedriva inkassoverksamheten på ett effektivt sätt. Ett sådant tillstånd är nämligen ett krav för att man ska få tillgång till Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas.

Datainspektionen ansåg att det skulle få negativa effekter på gäldenärsskyddet i inkassolagen, om advokater kunde få tillstånd till inkassoverksamhet. I och med att Datainspektionen är förhindrad att inspektera en advokats verksamhet och ta del av handlingar hos en advokat, har Datainspektionen ingen möjlighet att utreda om advokaten åsidosätter inkassolagens bestämmelser. Förvaltningsrätten fann att Datainspektionen inte hade haft fog för att avvisa advokatens ansökan och återförvisade målet till Datainspektionen för prövning. Datainspektionen överklagade beslutet till kammarrätten, som dock instämmer i förvaltningsrättens bedömning och fastställer domen.

Kammarrättens i Stockholm dom den 3 april 2018 i mål nr 7539-17