search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skatteförslag skrotas efter samfundskritik

Regeringen skrotar efter massiv remisskritik förslaget om exitskatt, en ny skatt riktad mot personer som äger aktier i onoterade företag.

Advokatsamfundet var bland de kritiker som avstyrkte förslaget. Advokatsamfundet ifrågasatte bland annat om förslaget till alla delar var förenligt med EU-rätten, och kritiserade att lagförslaget tagits fram av Skatteverket, en myndighet vars huvudsakliga roll är att tillämpa och utöva tillsyn över lagstiftning.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att det ”hyser även viss oro för att förslaget, särskilt i denna del, ska försvåra för svenska företag att attrahera utländska nyckelpersoner att komma till Sverige för att bosätta sig och arbeta, vilket kan minska Sveriges konkurrenskraft som investeringsland”.

Annons
Annons