search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2017/2146 Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

R-2017/2205 Betänkandet Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)

R-2017/2233 Promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv (Ds 2017:53)

R-2017/2257 Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen. Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer

R-2017/2270 Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

R-2017/2279 Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott

R-2017/2282 Betänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

R-2017/2283 Betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94)

R-2017/2285 Betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

R-2017/2341 Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

R-2017/2357 Promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)

R-2017/2359 Departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

R-2018/0002 Delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98)

R-2018/0004 Delbetänkandet Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)

R-2018/0118 Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag, COM(2018) 21 final

R-2018/0157 Promemorian Nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet

R-2018/0158 Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons