search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen vill göra barnkonventionen till lag

Regeringen har beslutat om en proposition för göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Den nya lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.

En inkorporering av barnkonventionen är tänkt att bidra till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Advokatsamfundet ställde sig positivt till förslaget när det var ute på remiss 2016. Samfundet välkomnade att barns rättigheter skulle få en mer framskjuten plats i de situationer där barnets rättigheter åsidosätts i annan lagstiftning, men var kritiskt till den föreslagna straffbestämmelsen misshandel av barn där de menade att väsentliga bevisproblem skulle kunna uppstå vid avsaknad av ett smärtrekvisit.

Annons
Annons