search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Omfattande intrång i enskildas integritet

Sveriges advokatsamfund avstyrker i ett remissyttrande de förslag som förs fram i betänkandet Klarlagd identitet – Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:93), eftersom ändringarna, enligt samfundet, bland annat skulle innebära omfattande intrång i enskildas integritet.

Advokatsamfundet är bland annat kritiskt till att ge Migrationsverket och Polismyndigheten befogenheter att fotografera en utlänning samt ta utlänningens fingeravtryck om identiteten inte kan klarläggas vid en inre utlänningskontroll. Advokatsamfundet ifrågasätter om det kroppsliga ingrepp som fingeravtryck och intrånget som fotografering innebär är proportionerligt i förhållande till ändamålet. Därtill föreslås fotografering kunna göras och fingeravtryck kunna tas på barn från och med att de har fyllt 6 år, jämfört med 14 år, som är gränsen i dag och praxis inom EU. Samfundet anser det oacceptabelt att frångå den åldersgräns som är bruklig i dessa sammanhang. Advokatsamfundet ifrågasätter även att fingeravtryck och fotografier ska lagras i ett nationellt register hos Migrationsverket.

Annons
Annons