search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyhetsreportage

Kraftfulla tillsammans på de internationella arenorna

Norden har en gemensam rättslig tradition, och lagstiftning och rättssystem är uppbyggda på likartade sätt i de nordiska länderna med en lång historia av samarbete. Även advokat­väsendet har många gemensamma drag länderna emellan och utmaningarna inför framtiden är till stor del desamma. Här ger generalsekreterarna i respektive lands advokatsamfund sina synpunkter på det nordiska sam­arbetet och på situationen för advokaterna i Finland, Norge, Danmark, Island och Sverige.

Minna Melender, generalsekreterare, Finlands Advokatförbund

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?

– Samarbetet mellan de nordiska advokatsamfunden är mycket aktivt, naturligt och viktigt – vi delar med oss av mycket värdefull och viktig information och inspirerar och hjälper varandra med våra egna nationella innovationer och reformer, som även kan genomföras i andra nordiska länder; och vad som är mycket viktigt – vi delar samma värderingar. Som nordiska länder är vi var för sig en rätt liten aktör på de internationella arenorna, men tillsammans är vi kraftfullare och starkare och har möjlighet att verka för våra nordiska mål och bidra med ”det nordiska sättet” att göra saker.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?

– Jag tror att det är mycket viktigt att se vad som händer inom området juridiska tjänster i framtiden: Exempelvis, hur påverkar AI oss, hur tillhandahåller vi våra tjänster och hur använder ”millenniegenerationens” klienter juridiska tjänster i framtiden? Framtiden är inte skrämmande – det finns en mängd möjligheter för advokater, och advokater kommer att vara mycket viktiga fackmän i framtiden också, men vi måste vara vakna och beredda.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Finland i dag?

– Från Advokatförbundets perspektiv är över 20 procent av våra ledamöter över 60 år gamla, och 26 procent är över 50 år. Ett stort antal advokater kommer att gå i pension i en mycket nära framtid. Utmaningen för oss är hur vi uppmuntrar de här advokaterna som går i pension att anställa yngre advokater på sina byråer för att fortsätta arbetet, och hur vi uppmuntrar yngre advokater att starta egna advokatbyråer, särskilt utanför Helsingforsområdet. Det finns mycket arbete därute och ett behov av juridiska tjänster. Framtiden och de digitala innovationerna gör också nya sätt att tillhandahålla juridiska tjänster möjliga. Advokatförbundet måste vara uppmärksamt på att vi inte begränsar de där nya innovationerna i onödan.

Om Minna Melender

 • Generalsekreterare för Finlands Advokatförbund sedan 2013.
 • Innan dess chef för Advokatförbundets tillsynsenhet.

Merete Smith, generalsekreterare, Den Norske Advokatforening

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?

– Det finns många gemensamma drag ­mellan de nordiska länderna, och min er­farenhet är att vi genom vårt samarbete ­både får inspiration och goda idéer. Det är också nyttigt att diskutera gemensamma utmaningar. Och genom mina 15 år som generalsekreterare har jag fått många goda vänner i advokatsamfunden i de andra nordiska länderna!

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?

– Digitaliseringen av juridiska tjänster kan få stor betydelse för advokatyrket i fram­tiden – både för affärsjurister och ”by­advokater”. Vi ser redan att några advokat- byråer i Norden har börjat använda robotar och virtuell intelligens. Innebär framtiden att advokaterna måste erbjuda mer skräddarsydda tjänster, medan robotarna övertar många av de uppgifter som advokaterna utför i dag?

– Advokatsamfunden i de nordiska länderna måste hålla sig orienterade om utvecklingen och bistå advokaterna med att träda in i den digitala världen.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norge i dag?

– I Norge har det kommit ett förslag om ny advokatlag, och den bereds nu i Justitiedepartementet. En ny lag kommer att innebära förändringar både för advokaterna och Advokatforeningen.

– En annan viktig fråga är finansieringen av den fria rättshjälpen – som ständigt försvagas. Fri rättshjälp är inte bara en rättssäkerhetsgaranti, utan också en viktig välfärdstillgång. Samhället blir ständigt mer komplicerat med mer omfattande lagstiftning, och behovet av rättshjälp ökar, men många har inte råd att betala advokat.

Om Merete Smith

 • Generalsekreterare i Den Norske Advokatforening sedan 15 år.
 • Har tidigare arbetat som biträdande jurist på Wikborg Rein Advokatfirma, som adjungerad rådman i tingsrätt och i Justitiedepartementet.

Torben Jensen, generalsekreterare, Det Danske Advokatsamfund

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?

– Därför att vi i de nordiska länderna har samma kulturella utgångspunkt, människosyn och grundläggande demokratiuppfattning. Därtill kommer att hela regleringen av advokaters roll i samhället är mycket enhetlig i de fem nordiska länderna, och därför har det kolossalt stort värde för de nordiska advokatorganisationerna att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?

– Först och främst ska vi värna om advokaters oberoende – både oberoendet av statsmakten och oberoendet av alla andra än klienten. I mina ögon är oberoendet under ökande press just nu, och bland annat hos politikerna blir förståelsen för betydelsen av en fri och av statsmakten oberoende advokatkår mindre och mindre. Det är därför helt avgörande att vi i de nordiska länderna står tillsammans och kämpar för dessa saker; i relation till utvecklingen i våra egna länder, men minst lika mycket i relation till utvecklingen i Europa, till exempel i Polen, Ungern och Turkiet, och i resten av världen.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Danmark i dag?

– Det är att bevara oberoendet för advokater i relation till exempelvis reglerna om vilka som kan äga advokatföretag, men också vad gäller regelverket, där det är helt avgörande att tillsynsfunktionen är placerad hos en instans som är oberoende av statsmakten, nämligen Advokatsamfundet. Vi ser en ökande press från andra grupper av rådgivare, bland annat revisorer, att komma in på marknaden för juridisk rådgivning, och de kämpar hårt för en möjlighet att äga advokatföretag. Det kämpar vi aktivt emot, eftersom det komprometterar vårt oberoende.

Om Torben Jensen

 • Generalsekreterare i Det Danske Advokatsamfund sedan 2010.
 • Har i ett antal år varit anställd som tjänsteman i Justitiedepartementet, bland annat med ansvar för regleringen av advokaterna.
 • Har också varit verksam som advokat med särskild inriktning på brottmål.

Ingimar Ingason, verkställande direktör, Lögmannafélag Íslands (Islands advokatsamfund)

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?

– De nordiska advokatsamfunden hanterar dagligen likartade ansvar och problem. En kris som ett av advokatsamfunden ställs inför i dag kommer att komma upp på ett annat samfunds bord i morgon. Därför är det extremt värdefullt för advokatsamfundens verkställande tjänstemän att få tillgång till information från andra samfund om hur de hanterar eller har hanterat samma fråga. Förenade har de nordiska advokatsamfunden också en mycket starkare röst och större genomslagskraft på det internationella ”slagfältet” såsom i CCBE och IBA.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?

– Den största frågan för nordiska advokater i dag är troligen samma som de senaste årtiondena – vilken är framtiden för advokat­yrket, och hur hanterar vi konkurrens utifrån, antingen den kommer från globala advokatbyråer eller från andra leverantörer av juridiska tjänster. Därtill vikten av advokat­yrkets oberoende, inklusive självreglering. Klientsekretessen står ständigt på dagordningen på grund av den minskande förståelsen för den principen hos politikerna och till och med hos domstolarna.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna på Island i dag?

– Troligen de förändringar i domstolssystemet som har skett nyligen, där den nya andrainstansdomstolen, Landsrätten, med 15 domare i fem kammare, började sin verksamhet den 1 januari 2018. Tillkomsten av Landsrätten förändrar också Högsta domstolens roll. Det blir intressant att bevittna utvecklingen av den nya domstolen, liksom Högsta domstolens förändrade funktion, under de närmaste månaderna.

– Olyckligtvis började den nya domstolen sin verksamhet i skuggan av en kontroversiell inblandning av justitieministern i urvalet av de 15 domarna. Ministerns ändringar i listan över domare som en särskild utvärderingsnämnd hade förordat för att ta säte i den nya andrainstansdomstolen förklarades nyligen lagstridiga av Högsta domstolen. Senare har två sökande, som var bland de 15 som bedömdes mest kvalificerade men som avfördes från listan av justitieministern, tillerkänts skadestånd som följd, och ytterligare två fall är på väg att tas upp till bedömning! Saken granskas fortfarande av en parlamentarisk kommitté, och Alltingets ombudsman (Islands JO) är nu engagerad. Domstolsväsendets oberoende kan därför vara en av de viktigaste uppgifter som advokatkåren behöver ta sig an under de kommande månaderna.

Om Ingimar Ingason

 • Vd för Islands advokatsamfund sedan 1999.
 • Har arbetat som bolagsjurist hos Islands Ångbåtsbolag.
 • Rätt att uppträda inför domstol i första instans (häradsdomstol).

Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?

– Vi lär oss och inspireras av varandra. Vi har en gemensam historia, gemensam lagstiftningstradition och därmed många gemensamma beröringspunkter, även om det också finns inte obetydliga skillnader.  Nordiska jurister har inom ramen för de nordiska juristmötena träffats alltsedan 1872.  Samarbete är alltid av godo, inte minst inom ramen för det internationella advokatsamarbetet, bland annat inom CCBE, där den nordiska rösten väger tungt.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?

– Samma som för alla advokatorganisationer överallt i hela världen – värnet av den demokratiska rättsstaten och därmed domstolars och advokaters oberoende. Det är under allvarligt hot, även i vår närhet. Utvecklingen i Norge inger också oro.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Sverige i dag?

– Ytterst handlar det om att slåss för den demokratiska rättsstaten, att värna varumärket advokat och dess konkurrenskraft, att rekrytera och behålla de bästa krafterna inom yrket, att vara professionella rådgivare och arbetsgivare, att värna en sammanhållen om än heterogen advokatkår med hög kunskap och etik. Det är samma frågor över tid.

Om Anne Ramberg

 • Generalsekreterare för ­Sveriges advokatsamfund sedan 2000.
 • Har varit verksam på advokatbyrå i 23 år, ­varav 13 år på egen byrå.
Magnus Andersson
Annons
Annons