search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag till instruktion för valberedningen

Förra året beslutades att en arbetsgrupp skulle ta fram riktlinjer for Advokatsamfundets valberedning. Arbetsgruppen föreslår nu bland annat en ny bestämmelse i stadgarna och har tagit fram ett förslag till instruktioner.

Advokaterna Lars Kongstad och Karl Woschnagg föreslog i en motion att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram riktlinjer för beredande av val av ledamöter i samfundets styrelse respektive disciplinnämnd.

Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2017 biföll motionen, och den arbetsgrupp som valdes att utföra uppdraget har nu lämnat sina förslag. Arbetsgruppen föreslår bland annat att det införs en ny bestämmelse i stadgarna som klargör att en valberedning ska finnas, hur ledamöterna i valberedningen ska utses och vem som ska leda dess arbete. Vidare föreslås att det av stadgarna ska framgå att det ska finnas en instruktion för valberedningen.

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till instruktion för valberedningen, som till stor del bekräftar praxis sedan lång tid. I instruktionen fastslås bland annat att valberedningen ska beakta en sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder, geografiska hemvist, storlek och typ av byrå samt bakgrund.

För att ge valberedningen en uppfattning om hur arbetet i styrelse och disciplinnämnd fungerar, föreslås också att det görs en årlig utvärdering av respektive organs sätt och metodik att arbeta.

Annons
Annons