search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag minskar möjligheter att ifrågasätta åklagaren

Advokatsamfundet riktar skarp kritik mot regeringens förslag om att använda polisförhör som bevisning i domstol.

Regeringen föreslår i delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98) bland annat att det införs utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol.

Advokatsamfundet avstyrker i ett remissyttrande de föreslagna ändringarna, eftersom de, enligt samfundet, minskar försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevisning.

Advokatsamfundet skriver: ”Det förslag som lämnats innebär inte enbart ett avsteg från muntlighets-, koncentrations- och omedelbarhetsprinciperna, utan medför framför allt en underminering av den kontradiktoriska principen i sådan utsträckning att rättssäkerheten för den enskilde individen måste anses direkt hotad.”

Advokatsamfundet kritiserar också betänkandet för att göra missvisande och felaktiga internationella jämförelser, samt att betänkandet lägger bördan av kritiken som Sverige fått kring häktningstider och restriktioner från internationellt håll på den enskilda individen.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons