search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny praxis om företrädaransvaret

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har prövat två fall om bolagsföreträdares uppsåt eller grova oaktsamhet när de inte har betalat skatter och avgifter för sina bolag. HFD understryker att domstolarna i varje enskilt fall ska göra en bedömning av de konkreta omständigheterna.

I de aktuella målen slår HFD fast att kraven för uppsåt eller grov oaktsamhet inte har varit uppfyllda eftersom betalnings­oförmågan går tillbaka på oförutsedda händelser i nära anslutning till förfallodagen.

I båda fallen har förvaltningsrätten och kammarrätten varit eniga om att företrädarna har varit grovt oaktsamma genom att inte agera i rätt tid.