search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Förvaltningslagen : en kommentar
Författare: Kristina Ahlström
Förlag: Karnov Group 

Den 1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag i kraft. Reglerna i lagen har reformerats och moderniserats för att svara upp mot högt ställda krav på god service, enkelhet, snabbhet och kostnadseffektivitet och samtidigt stärka enskildas rättssäkerhet. Lagen innehåller bland annat ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning, så kallad dröjsmålstalan, som kan användas om handläggningen av ett ärende försenas. Boken, av advokat Kristina Ahlström, är indelad i två delar där del 1 innehåller en allmän kommentar till lagen och del 2 en paragrafvis kommentar. Boken finns också tillgänglig i digital form i Karnov Groups djupa lagkommentarer Lexino.

Dataskyddsförordningen GDPR : förstå och tillämpa i praktiken
Författare: Monika Wendleby, Dag Wetterberg
Förlag: Sanoma Utbildning

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR är ett omfattande regelverk till skydd för fysiska personer och gäller all verksamhet som hanterar enskilda personers personuppgifter. Lagstiftningen syftar till att stärka den personliga integriteten och öka individens valmöjlighet för hur personuppgifter ska användas. Boken kombinerar juridik och management. Det är både en handledning av lagtexten och en vägledning i det praktiska arbetet. Boken är uppdelad i tre delar. Del 1 går igenom det juridiska regelverket, del 2 ger konkreta tips beträffande det praktiska genomförandet och det fortsatta arbetet och del 3 fokuserar på juridiken om något går fel, om organisationen hamnar i ett tillsynsärende och kanske i domstol.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons