search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förlängd adjunktion ett sätt att lära sig domaryrket

Fler domare och en bredare domarrekrytering behövs, konstaterade Domarrekryteringsutredningen i sitt betänkande. Svea hovrätt och Kammarrätten i Stockholm ger redan nu möjlighet för erfarna advokater och andra kvalificerade jurister att pröva på dömande.

Under hösten 2017 började de första juristerna i Svea hovrätt och Kammarrätten i Stockholm sin tid som adjungerade ledamöter i både överrätt och tingsrätt eller förvaltningsrätt. De adjungerade domarna är jurister med lång erfarenhet som inte tidigare gått den traditionella domarbanan, främst advokater, åklagare och forskare.

De adjungerade ledamöterna tillbringar först sex till åtta månader i hovrätten eller kammarrätten, innan de slussas ut till tingsrätter eller förvaltningsrätter som tillförordnade rådmän för en sexmånadersperiod.

Bakom satsningen står hovrättspresident Fredrik Wersäll och kammarrättspresident Thomas Rolén. De är båda nöjda med resultaten hittills.

− Nu i dagarna skickar vi ut vår första tillförordnade rådman till Förvaltningsrätten i Uppsala. Det är en disputerad jurist som uttryckt att han vill bli domare, berättar Thomas Rolén.

Satsningen på en ettårig adjunktionsperiod liknar mycket det förslag som Domarrekryteringsutredningen lämnade i december. Thomas Rolén misstänker att utredaren Gudrun Antemar kan ha fått inspiration av planerna i Svea hovrätt och kammarrätten.

− Vi ser det inte i första hand som att vi tar in adjungerade domare för att tillföra domstolen kompetens. I stället handlar det om att visa upp vad det innebär att arbeta i domstol och se om de aktuella personerna passar i domaryrket, säger Thomas Rolén.

Året som adjungerad ger goda möjligheter att lära sig domaryrket som hantverk. För de adjungerade ledamöterna blir det dessutom en möjlighet att visa upp sig och få goda vitsord, vilket är viktigt för den som söker en ordinarie domartjänst.

Kristoffer Persson, tidigare advokat som främst arbetat med affärsjuridiska tvister på Vinge och Frank, är en av dem som fått möjlighet att testa domaryrket. Efter sex månader vid Svea hovrätt startar han i februari den andra delen av adjunktionen, som tillförordnad rådman i Nacka tingsrätt.

Kristoffer persson berättar att  han alltid känt sig lockad av  domaryrket. Han sökte också nyligen en rådmanstjänst, men fick signaler om att han behövde skaffa mer erfarenhet från domstolsvärlden. Adjunktionen blev en möjlighet att göra det. Under sex månaders tid har han nu fått fördjupa sig framför allt i brottmål och familjemål vid en allmän avdelning inom hovrätten.

− Det har varit roligt och stimulerande. Jag har ju inte ens suttit ting förut, och visste inte riktigt vad jag hade att förvänta mig, säger Kristoffer Persson, och tillägger att samtidigt som han fått lära mycket nytt också kunnat använda många av de verktyg och erfarenheter som han tidigare tillägnat sig.

Nu väntar alltså sex månader som tingsrättsdomare, en roll där han till skillnad mot i hovrätten ofta kommer att sitta som ensam juristdomare.

− Det känns spännande. Självklart har jag respekt och är ödmjuk inför uppgiften. Samtidigt kunde jag med min bakgrund nog inte fått en bättre förberedelse än dessa sex månader, sammanfattar Persson.

Även om fokus i den nya satsningen främst är att väcka intresse och bredda rekryteringen är Wersäll och Rolén eniga om att de adjungerade domarna i förlängningen kan bli värdefulla tillskott till domarkåren.

− Vi har sammanlagt tagit in sju personer sedan i höstas. Om de väljer att sedan söka domartjänster innebär detta ett substantiellt tillskott till domarkåren, säger Fredrik Wersäll.

Arbetet med att erbjuda en ettårig adjunktionsperiod fortsätter även under 2018.

 

FAKTA: Adjunktion 

Advokater och andra kvalificerade jurister har haft möjligheten att adjungera i hov- och kammarrätterna redan tidigare. Satsningen stannade dock av en aning i hovrätterna, efter domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen (HFD 2011 ref. 15, NJA 2014 s. 482). Enligt dem kan den som är tjänstledig från exempelvis Skatteverket inte döma i mål där Skatteverket är part eller har intressen. Kammarrätten har trots detta hela tiden fortsatt att ta in adjungerade ledamöter, eftersom förvaltningsdomstolarna har så många måltyper att jävssituationer kan undvikas. Utredaren Gudrun Antemar föreslog i utredningen Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) i november 2017 att ett system för adjunktion i både över- och underrätt ska införas i hela landet.

Ulrika Öster
Annons
Annons