search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandlingar

Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen av Gustav Lindkvist, Stockholms universitet (Norstedts juridik)

I avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses betydelserna av myndigheters och domstolars utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav samt förhållandet mellan dessa begrepp inom administrativa förfaranden. Exempel på frågor som tas upp är när en omvänd bevisbörda kan användas, hur omfattande utredningsskyldigheten är, vilket beviskrav som gäller i olika måltyper och den närmare innebörden av olika beviskrav. 

Rätten till biträde : om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar av Sebastian Wejedal, Göteborgs universitet

Rätten till en rättvis domstolsprövning är en självklarhet i en demokratisk rättsstat. Juridiska eller praktiska hinder som exempelvis höga biträdeskostnader, kan dock göra det svårt för enskilda att få sina tvister prövade. Mot denna bakgrund undersöker och jämför författaren hanteringen av advokatkostnader i tvistemål, brottmål och förvaltningsmål inom ramen för de olika ersättningssystemen. Avhandlingen utmynnar i kritik av kostnadshanteringen i svensk domstolsprocess, framför allt i förvaltningsprocessen där enskilda ofta tvingas att processa utan biträde i tvister med det allmänna eftersom man inte får ersättning för sina ombudskostnader.

Tjänstepensionen möter EU-rätten : en studie av relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden av Caroline Johansson, Uppsala universitet (Iustus)

Caroline Johansson har undersökt den kollektivavtalade tjänstepensionens utveckling under 1900-talet samt hur den är utformad i dag. Undersökningen utgör utgångspunkten för en analys av relationen mellan den svenska tjänstepensionen och EU:s inre marknadslagstiftning. Syftet är att analysera om det sätt som de svenska arbetsmarknadsparterna valt att organisera tjänstepensionen är förenligt med EU:s mål att upprätta en inre marknad.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons