search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så ska jävsfrågor bedömas när biträdande jurister och praktikanter byter byrå

Två vägledningar för anställning och övergång mellan advokatbyråer.

Advokatsamfundets styrelse har fastställt vägledningar om frågor som uppkommer i samband med anställning av biträdande jurister och juristpraktikanter.

Vägledningarna har utarbetats av två arbetsgrupper och har därefter reviderats och fastställts av styrelsen.

Bakgrunden är att Advokatsamfundets disciplinnämnd har avgjort flera ärenden som har rört intressekonflikter på grund av att biträdande jurister eller juristpraktikanter på advokatbyråer har bytt byrå. Ett avgörandena ledde dessutom till att Advokatsamfundets styrelse gjorde ett vägledande uttalande om intresseavvägning vid upptäckt jäv efter övergång mellan advokatbyråer (cirkulär nr 18/2016).

I vägledningarna konstateras det att rörligheten mellan advokatbyråer har ökat på senare år. Det medför en ökad risk för intressekonflikter på grund av övergång från en advokatbyrå till en annan. Antalet disciplinanmälningar mot motpartsombud för intressekonflikter har ökat, och jävsreglerna används som processtaktiskt vapen i ökad omfattning.

Det åligger den advokatbyrå som anställer en biträdande jurist eller juristpraktikant som tidigare har varit anställd vid en annan byrå att göra kontroller för att minimera risken för att rekryteringen leder till att den nya byrån måste frånträda ett pågående uppdrag på grund av intressekonflikt. Det krävs att både den gamla byrån och den som söker anställning lämnar information till den nya byrån, men det får inte innebära att tystnadsplikten bryts.

Det avgörande när reglerna om ”byråsmitta” för intressekonflikter tillämpas är vilken befattning juristen har haft med advokatbyråns ärenden eller vilken information om byråns ärenden juristen har fått.

Om det trots kontroller i efterhand visar sig att det uppkommit en jävssituation genom en biträdande jurists eller juristpraktikants övergång mellan advokatbyråer, ska således en intresseavvägning enligt styrelsens vägledande uttalande som redovisats ovan kunna göras.

Relevanta kontroller och bedömning av om en intressekonflikt föreligger ska göras i samband med att anställningsavtalet ingås.

Så snart biträdande juristen eller juristpraktikanten har ingått anställningsavtal med den nya byrån åligger det den nya byrån att se till att han eller hon omedelbart säger upp sig från den gamla byrån och underrättar den gamla byrån om vilken som är den nya byrån.

I samband med att anställningsavtal ingås åligger det den nya byrån att upplysa biträdande juristen eller juristpraktikanten om vikten av att han eller hon inte involveras i nya uppdrag, som kan medföra att risk för intressekonflikt uppkommer under tiden fram tills dess att anställningen ska tillträdas.

Det åligger den gamla byrån att under uppsägningstiden verka för att biträdande juristen eller juristpraktikanten inte involveras i nya ärenden, som kan medföra att risk för intressekonflikt uppkommer.

Inför tillträdet på den nya byrån ska en förnyad intressekonfliktsbedömning göras.

Relevant tidpunkt för när en intressekonflikt inträffar för den nya byrån, avseende ett ärende som biträdande juristen eller juristpraktikanten haft befattning med på den gamla byrån, är när han eller hon tillträder sin anställning på den nya byrån eller vid senare tidpunkt om det efter tillträdet tillkommer omständighet som medför intressekonflikt.

LÄS MER:

Annons
Annons