search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande.

R-2017/1536 Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)

R-2017/1640 Högsta domstolens förslag till lagändringar avseende domstolens sammansättning i utlämningsärenden

R-2017/1664 Betänkandet Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68)

R-2017/1682 Promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44)

R-2017/1731 Betänkandet Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

R-2017/1745 Promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

R-2017/1756 Promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)

R-2017/1854 Promemorian En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)

R-2017/1859 Promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

R-2017/1864 Betänkandet Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

R-2017/1868 Promemorian Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)

R-2017/1889 Promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

R-2017/1946 Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07)

R-2017/1988 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

R-2017/2023 Delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

R-2017/2051 Promemorian Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

R-2017/2077 Betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)

R-2017/2078 Promemorian Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan

R-2017/2128 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se

Annons
Annons