search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Få beviljade konsumentkrav mot advokater under 2017

Konsumenttvistnämnden fick in betydligt fler krav mot advokater under 2017 än året innan. Få konsumenters begäran om nedsättning av arvode har dock bifallits eller delvis bifallits.

2017 mottog Konsumenttvistnämnden 70 krav mot advokater från deras klienter. Det är en ökning med drygt 70 procent jämfört med Konsumenttvistnämndens första ar­betsår, 2016, då 41 krav mottogs.

I de 32 ärenden som har prövats i sak har samtliga avsett begäran om nedsättning av arvode. I 13 fall har konsumentens begäran om nedsättning bifallits eller delvis bifallits och i 19 fall har konsumentens begäran avslagits.

Sammanlagt har Konsumenttvistnämnden under 2017 meddelat slutligt beslut i 58 ärenden.

– Alltjämt är det ett ytterst ­litet antal ärenden som kommer in till KTN i förhållande till den enorma mängd arvodesräkningar som under ett år ställs ut av Sveriges advokatbyråer. Antalet ärenden får anses vara an­märkningsvärt lågt, säger Göran Nilsson, ordförande i Konsumenttvistnämnden, och fortsätter:

– Den huvudsakliga orsaken till att ärendena är få torde vara att konsumenten som regel är nöjd med det arbete som utförts och finner arvodesanspråket skäligt.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter med fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare.

Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse. 

Annons
Annons