search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2017.

1. Advokat har fakturerat bolaget Y, utan att det tydligt framgått att fakturorna avsåg biträde åt annan. Varning med straff­avgift.

Bakgrund

Advokat X har som ombud för C, i stämning som ingavs till tingsrätten den 13 maj 2016, yrkat att A och B till C bl.a. ska erlägga betalning för köp av aktier. 

Anmälan

A och B har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 2 mars 2017, riktat anmärkningar mot advokat X avseende jäv och anfört i huvudsak följande.

Den 16 april 2014 förvärvade A och B samtliga aktier i bolaget Z av D (ägare till 70 procent av aktierna) och C (ägare till 30 procent av aktierna). Säljarna och köparna beslutade i samförstånd att anlita advokat X för uppdraget att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal som både köpare och säljare kunde acceptera. Ett flertal möten ägde rum på advokatfirmans kontor. Vid förhandlingarna företrädde advokat X både säljarnas och köparnas intressen. Efter en rad överläggningar var samtliga parter överens och aktieöverlåtelseavtal undertecknades.

När förvärvet var genomfört ändrades firmanamnet på bolaget till Y och C anställdes som VD. Parterna var eniga om att advokat X skulle äga rätt att fakturera bolaget för sitt biträde i överlåtelsen av aktierna i bolaget. Den 20 maj 2014 utställde advokat X en faktura på Y, med referens till C och arbete med överlåtelseavtal.

Efter förvärvet fortsatte A och B att anlita advokat X i juridiska frågor som rörde bolaget, i deras egenskap av ställföreträdare för Y. Advokat X fortsatte således att lämna biträde åt bolaget och utställde den 3 juli 2014 en faktura på Y, med A som referens. Efter att advokat X därutöver utfört ytterligare arbete på deras uppdrag, utställdes den 18 augusti 2014 ännu en faktura med A som referens.

Advokat X är förhindrad att företräda C rörande betalningskravet eftersom han vid förvärvet av bolagets aktier företrätt både köparna och säljarna och dessutom, efter förvärvet, fortsatt biträda bolaget på uppdrag av köparna. Advokat X har därmed skapat ett förtroende för samtliga parter som varit involverade i förvärvet. Uppdragen för bolaget har skapat en lojalitet, inte bara mot bolaget, utan även mot dem såsom aktieägare och företrädare för bolaget. Därutöver har advokat X erhållit grundlig information om bolaget, som framkommit efter förvärvet, och som tidigare aktieägare inte bör eller ska känna till.

Advokatens yttrande

Advokat X har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 8 mars 2017, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Han bestrider att han i något sammanhang skulle ha biträtt B eller A såsom påstås. Han har inte lämnat något biträde till A eller B i frågor rörande bolaget Y.

I det aktuella ärendet har han biträtt privatpersonen C samt bolaget W i samband med att dessa parter överlåtit sina aktier i Z till A och B. Hans biträde har bestått i att ge klienterna rådgivning i samband med överlåtelsen samt att upprätta aktieöverlåtelseavtal, ett anknytande provisionsavtal och ett pantsättningsavtal bl.a. Det kan inte råda något tvivel om att han endast biträtt C och W i ärendet.

Förhandlingarna var ganska tuffa gentemot B och A. Tillsammans med klienterna ställde de långtgående garantier av B och A och krävde säkerhet i form av fast egendom, som de så vitt han uppfattade fick lägga mycket arbete på att ta fram. Han påpekade inför förhandlingarna att det kunde vara lämpligt att A och B anlitade eget biträde, men de ansåg sig inte behöva detta.

Hans klienter har bett honom tillställa bolaget Y fakturor för biträdet. Han har i detta sammanhang noga markerat att detta inte förändrar den ursprungliga betalningsskyldigheten och att han på fakturor noggrant måste anteckna vad debiteringen avser. Han har också upplyst dem om att detta kan föranleda förmånsbeskattning. Av fakturorna framgår tydligt att de avser biträde angående överlåtelseavtalen, provisionsavtalen och pantsättningarna bl.a. I detta sammanhang var han i kontakt med A för bekräftelse på att det var i sin ordning att Y tog emot fakturorna. Han fick klartecken till detta och angav därför A:s namn på fakturorna som referens.

B och A har inte fullgjort sina förpliktelser att betala för aktierna fullt ut enligt aktieöverlåtelseavtalen. Inte heller har de erlagt de provisionsersättningar som avtalats. Han har fått i uppdrag att kräva in betalning av dem.

Samma anmärkningar som framförts nu avseende jäv har framförts av anmälarna för lite mer än ett år sedan. Han kunde dock redan då se att anmärkningarna saknade grund eftersom han inte i något sammanhang hade biträtt B eller A.

Genmäle från anmälarna

B och A har den 22 mars 2017 kommit in med genmäle, varvid de har vidhållit sin anmälan och tillagt i huvudsak följande.

Det bör noteras att även majoritetsägaren i bolaget, D, är av uppfattningen att advokat X har företrätt samtliga parter vid aktieöverlåtelsen och att han är jävig att företräda en av aktie­ägarna i den efterföljande tvisten.

Replik från advokaten

Advokat X har den 30 mars 2017 kommit in med replik, varvid han har vidhållit sitt tidigare yttrande och tillagt i huvudsak följande.

Uppgiften att D skulle anse att han varit ombud för B eller A är ny för honom. Han har haft en rad möten med D, bl.a. angående den pågående betalningstvisten mot anmälarna, och hon har aldrig gett uttryck för en sådan uppfattning. Han vill dessutom påstå att det skulle vara svårt för D att ha en sådan uppfattning eftersom hon inte varit närmare delaktig i hans direkta kontakter med B och A. Inte heller någon av flera andra personer som varit delaktiga i förhandlingarna kring överlåtelsen av Z har till honom framfört uppfattningen att han i någon del skulle ha biträtt B och A.

Ytterligare skriftväxling

B och A har kommit in med ytterligare yttrande, vilket advokat X har bemött. 

Nämndens bedömning och beslut

Enligt X:s redogörelse har han varken företrätt B, A eller Y på sätt som påståtts i anmälan. Någon utredning som visar på motsatsen har inte presenterats i ärendet. Nämnden finner det därför inte visat att det förelegat hinder för X att biträda C i det aktuella tvistemålet.

Av utredningen framgår att X har fakturerat Y utan att det tydligt framgått att fakturorna avsåg biträde åt C och bolaget W. Härigenom har han allvarligt åsidosatt god advokatsed. Att klienterna anvisat bolaget som fakturamottagare föranleder ingen annan bedömning.

Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.

Nämnden tilldelar därför X varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger honom enligt 8 kap. 7 § tredje stycket att betala straffavgift till Advokatsamfundet med tjugotusen (20 000) kr.