search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande.

R-2017/1129 Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden

R-2017/1175 Delbetänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

R-2017/1225 Betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

R-2017/1449 Promemorian Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningen

R-2017/1513 Promemorian En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:41)

R-2017/1514 Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

R-2017/1534 Betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

R-2017/1652  Promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

R-2017/1709 Promemorian med utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

R-2017/1757 Promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38)

R-2017/1762 Promemorian Förslag om ändring av arvodesnivåer i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:15) om tolktaxa

R-2017/1875 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2017)495

R-2017/1882 Promemorian Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker

R-2017/1883 Betänkandet Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)

R-2017/1890 Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

Annons
Annons