search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Patent- och marknadsöverdomstolen har uppfyllt förväntningarna

PMÖD:s första år har varit framgångsrikt, enligt Christine Lager, hovrättslagman.

När den nya processordningen för immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål infördes den 1 september 2016 skapades två nya särskilda domstolar: Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) i Svea hovrätt.

Immaterialrättsliga tvistemål, ärenden och brottmål fördes till de två nya domstolarna, liksom målen från Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten som lades ned.

Hovrättslagmannen Christine Lager, chef för PMÖD, berättade om domstolens arbete under det första året och diskuterade om det hade fungerat som tänkt.

Hon tycker att domstolen har fungerat väl under det första året.

– Jag är väldigt nöjd så här långt – särskilt med att verksamheten har fungerat från start trots den stora organisationsförändringen och med den domarkompetens domstolarna har fått in, sa hon.

Christine Lager påminde om bakgrunden till domstolsreformen: Domstolsordningen på immaterial- och marknadsrättsområdena var splittrad, trots att måltyperna har tydliga samband. Ordningen ledde också till parallella processer i frågor som hade samband, och ibland olika utgångar i målen. Målen tillhör de mest komplicerade och omfattande i svenska domstolar och är förhållandevis få – det kunde dröja lång tid mellan tillfällena då en allmän domstol ute i landet fick ett sådant mål.

En viktig grund för den nya ordningen var behovet av specialistkompetens bland domarna. Christine Lager berättade att både PMD och PMÖD är mycket nöjda med utvecklingen:

– För det första hade vi redan mycket bra kompetens. Vidare kom mycket kompetent och erfaren personal över från de två domstolarna som avvecklades. Dessutom gick vi ut med riktade annonser och fick mycket bra gensvar. Vi har fått in domare, advokater, akademiker, och domare som har arbetat i EU:s institutioner.

Christine Lager kunde bekräfta att målen i domstolarna är så svåra, komplexa och omfattande som hade förutskickats.

– Vi har räknat med att på sikt få in 150 mål per år till PMÖD. Domstolen har redan fått in över 140 mål under det första året, trots övergångsbestämmelser om att redan inledda mål ligger kvar i allmän domstol. Allt tyder på att vi kommer att få in minst det antal mål som vi trodde, i båda instanserna, sa Christine Lager.

Hittills har pmöd beviljat prövningstillstånd i 85 procent av tvistemålen. Det handlar framför allt om granskningsdispenser. I ärenden och övriga mål är frekvensen prövningstillstånd cirka 60 procent.

– Det är ganska enkelt att få prövningstillstånd – som det ska vara, sa Christine Lager.

Ändringsfrekvensen hittills är omkring 35–40 procent. Men i den siffran ingår även mål som ändras bara i en liten del, till exempel i fråga om rättegångskostnader. Handläggningstiden är för de flesta tvistemål i överinstansen mindre än ett år och för de flesta ärenden och övriga mål omkring sex månader. Samtidigt behövs det längre tid och en lite djupare analys innan det går att dra några ordentliga slutsatser om handläggningstiderna.

Som huvudregel är PMÖD sista instans i tvistemål och ärenden. Men PMÖD får tillåta överklagande till Högsta domstolen – ventil –

om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen. Hittills har PMÖD beviljat ventil i 13 av 80 fall. Av dem är 8 sambandsärenden, det vill säga det är samma prejudikatfråga i alla målen.

– Domstolen är alltså restriktiv med ventil, vilket följer av hur systemet är utformat, sa Christine Lager.

När det gäller ombuden i målen menade Christine Lager att de tydligare kan ange grunderna för talan, vilket bevistema de åberopar för varje bevis samt vad från första instans som godtas och vad som ska prövas i andra instans, så att ramen för prövningen blir tydlig.

– Då slipper vi kompletteringsförelägganden, sa hon.

Advokat Karin Cederlund illustrerade några av de nya regler som infördes genom domstolsreformen med egna erfarenheter och några avgöranden ur domstolens praxis.

– Det är viktigt att hålla i minnet när man väcker talan att domstolarna har exklusiv behörighet inom sina områden, och att det finns betydligt större möjligheter till kumulation inom den exklusiva behörigheten än i allmän domstol, betonade hon.

Karin Cederlund visade också att PMÖD har ändrat praxis i vissa frågor, till exempel om vitesbelopp i marknadsrättsliga mål.

Läs mer om PMÖD i Advokaten 1/2016.

Magnus Andersson
Annons
Annons