search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Advokat beviljas ytterligare ersättning

En advokat i Sundsvall, som tidigare i år varit offentligt biträde åt en 17-åring i ett mål om beredande av vård enligt LVU, har av Kammarrätten i Sundsvall beviljats ytterligare ersättning med 17 027 kronor för tidsspillan och utlägg. Den ytterligare beviljade ersättningen rör en resa för ett personligt möte på det ungdomshem i Enköping där biträdets klient befann sig vid tidpunkten.

Förvaltningsrätten i Härnösand avslog i augusti ersättningsyrkandet med hänvisning till att kontakt mellan ombudet och 17-åringen kunnat skötas via telefon och videolänk varför det inte var visat att resan var nödvändig.

Kammarrättens i Sundsvalls mål nr 1960-17

Kommun underlät att kommunicera

Justitieombudsmannen riktar kritik mot socialnämnden i Örkelljunga kommun för att inte ha kommunicerat med den advokat som var ombud åt en anställd i kommunen. Advokaten var ombud för en anställd i Örkelljunga kommun med anledning av att kommunen hade stängt av den anställde från arbete och övervägde att ge denne en skriftlig varning. Socialnämnden menade dock att det inte fanns någon rätt för den anställde att anlita ett ombud i det aktuella sammanhanget. Myndigheten valde därför att endast kommunicera med den anställde personligen.

JO anser att den anställde visst hade rätt att anlita ett ombud i saken, och att om ett ombud finns är det i första hand ombudet som myndigheten ska ha kontakt med.

MiÖD: Utlägg för tolk är alltid minst en timme

Migrationsöverdomstolen beviljar en advokat i Östersund ersättning för en full tolktimme eftersom det var minimitid som tolken kunde bokas, trots att tidsbehovet bara var en halvtimme. Advokaten begärde ersättning för avslutande åtgärder, som tog 30 minuter, motsvarande en timmes arbete och utlägg för tolk motsvarande en timmes tolkning eftersom det endast gick att boka tolk för minst en timme.

Migrationsdomstolen ansåg dock att det inte behövdes mer än en halvtimme för avslutande åtgärder, varpå advokaten överklagade till Migrationsöverdomstolen.

Kammarrätten i Stockholm mål nr UM 8836-17

Intagens telefonsamtal med advokat avlyssnat

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården, anstalten Halmstad, för att ha avlyssnat ett telefonsamtal mellan en intagen och hans försvarare.

Det var i den intagnes journal som det framgick att Kriminalvården kände till att advokaten på den intagnes uppdrag hade kontaktat dennes sambo, något advokaten inte hade yppat för någon att han hade gjort. Av JO:s utredning framgick att den intagne endast fick ringa med sin kontaktperson från anstalten närvarande, vilket inte advokaten kände till. JO konstaterar att det innebär att samtalen i praktiken blev avlyssnade.

JO:s beslut dnr 1490-2017

Europa firade European Lawyers Day

Den 25 oktober firades ­Europeiska advokatdagen för fjärde gången. Anne Ramberg skrev på samfundets webbplats om advokatens roll med anledning av firandet: ”Advokaten har därför till uppgift att såväl inom ramen för det enskilda advokatuppdraget, som utanför detta, medverka till att rättssäkerhet och rättsstatliga principer alltid upprätthålls. Advokaten ska värna den demokratiska rättsstaten med de fri- och rättigheter den ska skydda. Men detta räcker inte. I advokatrollen ingår även ett vidgat socialt ansvar som sträcker sig längre än att värna rättsstaten. Det handlar om ett samhällsansvar också för nuvarande och kommande generationer.”

”Gatans parlament måste också ha en preskription”

Anne Ramberg debatterade namnpublicering och ansvar med Expressens ställföreträdande ansvariga utgivare Karin Olsson i SVT:s Aktuellt den 25 oktober. Sexuella ofredanden och övergrepp mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, men motiverar inte att medier hänger ut enskilda personer som sägs ha begått allvarliga brott, i synnerhet inte när preskriptionstiden har gått ut, menade Ramberg.

Annons
Annons
Annons