search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Intressekonflikter allt vanligare

Frågor om intressekonflikter allt vanligare i disciplinnämnden. Det förekommer att anmälningar lämnas in av processtaktiska skäl.

Börje Samuelsson, disciplinnämndens relativt nytillträdde ordförande, och advokat Anna Steén berättade om disciplinnämndens verksamhet. De konstaterade att 2016 var ett rekordår då sex advokater uteslöts. De var eniga om att det inte fanns någon enskild förklaring till det. Snarare tvärtom så hade uteslutningarna vitt skilda orsaker.

Börje Samuelsson konstaterade att antalet anmälningar som rör intressekonflikter ökar, både inom affärs- och humanjuridiken. Ärendena inom affärsjuridik kännetecknas av att de rör stora värden och arvoden, och att de är komplicerade. Dessutom förekommer det att anmälningar lämnas in av processtaktiska skäl, vilket i sin tur kan leda till att anmälaren drabbas av en påföljd från nämnden.

Även frågor rörande intressekonflikter vid övergång mellan byråer berördes. Föreläsarna upplyste om att samfundet lämnat ett vägledande uttalande i frågan och att det tillsatts en arbetsgrupp som ska lämna sin rapport i december i år. En central fråga är från vilken tidpunkt en intressekonflikt kan uppstå, anställnings- eller avtalstillfället? Hittills har disciplinnämndens praxis varit avtalstidpunkten.

Även frågan om att läka en intressekonflikt med hjälp av klientens samtycke diskuterades. Samuelsson konstaterade att utrymmet för samtycke inom humanjuridiken i det närmaste är obefintligt. Före 2009, då uppdaterade etiska regler infördes, saknades helt möjlighet till samtycke. Han beskrev denna fråga som ”advokatpolitisk” och vilken inställning man har beror på om man är en traditionalist eller om man tillhör dem som vill se lättnader.

Praktiska tips till den som anmäls

Föreläsarna presenterade några punkter om vad den som anmäls till disciplinnämnden bör tänka på:

  • Läs noga igenom vad anmälaren påstår, och vilka etiska regler som ska ha brutits. Bemöt påståendena. (Annars är risken betydande att disciplinnämnden återkommer med ett stort antal delfrågor.)
  • Svara i tid eller begär anstånd och motivera då varför anståndet behövs.
  • Efter att skrivit ihop bemötandet är det bra att låta det vila någon dag och sedan läsa det på nytt. Slutligen kan det vara bra att låta en kollega läsa igenom bemötandet innan det skickas till disciplinnämnden.
Tom Knutson
Annons
Annons