search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Förenklade skiljeförfaranden är riskabla för svaranden

Förenklade skiljeförfaranden kan innebära stora risker framför allt för svaranden, varnade den erfarne skiljemannen Christer Danielsson.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts, SCC:s, nya regler för förenklade skiljeförfaranden trädde i kraft den 1 januari 2017. De innehåller stora förändringar på några punkter. Advokat Christer Danielsson, ordförande i Advokatsamfundet, var tills nyligen ordförande i skiljedomsföreningen Swedish Arbitration Association och ingick i kommittén som utarbetade de nya reglerna. Han diskuterade möjligheter och risker med att använda förenklade förfaranden.

– Det är populärt att skriva in i avtalet att förenklat skiljeförfarande ska användas, konstaterade Christer Danielsson.


Advokat Christer Danielsson. Foto: Carl Johan Erikson.

Och populariteten ökar. Av de mål som har kommit in till SCC i år är 40 procent förenklade förfaranden. Förra året var andelen 28 procent.

Ett skäl är kostnaden för förfarandet. Det förenklade förfarandet är avsevärt billigare än de vanliga med en eller tre skiljemän – kostnaden blir mindre än hälften av vad vanligt skiljeförfarande med tre skiljemän kostar.

Ett annat viktigt skäl till att parter väljer förenklat skiljeförfarande är tidsaspekten. Enligt 43 § i SCC:s regler för förenklat förfarande ska skiljemannen meddela dom senast tre månader efter dagen då målet hänsköts. Tiden innan målet hänskjuts är i regel 8–10 veckor. Det innebär att avgörandet är klart inom ett halvår eller tidigare.

– Vanliga skiljeförfaranden tar nog i genomsnitt runt 12 månader. De förenklade går alltså dubbelt så snabbt, sa Christer Danielsson.

De förenklade förfarandena har alltså fördelar, men också risker.

– Den stora risken är att man hamnar i ett förfarande som är illa avpassat för målet. Om man har valt förenklat förfarande utan att veta vad det innebär i form av begränsningar, sitter man kanske sedan där – särskilt som svarande – och inser att saken inte är lämplig att hantera väldigt snabbt och med bara några få korta skrifter, sa Christer Danielsson.

Det kan leda till att parten väljer att förlikas trots att den normalt sett skulle ha mycket goda möjligheter till framgång.

En stor förändring i de nya reglerna är att påkallelseskriften numera är käromålet (6 § i reglerna) och att svarsskriften är svaromålet (9 §).

– Tvisten utvecklas nu i sak redan på institutsstadiet. Påkallelsen ska vara en fullödig skrift.

Det får till konsekvens att käranden kan förbereda målet under lång tid, till exempel med expertrapporter, och ge in en stor påkallelseskrift.

– Men svaranden får bara fyra veckor på sig att svara, sa Christer Danielsson.

Han påpekade dock att SCC beroende på omständigheterna kan ge anstånd. Därefter – när målet överlämnats till skiljemannen – får parterna ge in bara en skriftlig inlaga vardera, och de ska ges in inom femton arbetsdagar (30 §).

– En skiljeman som agerar i reglernas anda ska nog vara ganska försiktig med att utsträcka tidsfristerna, sa Christer Danielsson.

Förhandling ska hållas endast om en part begär det och skiljemannen anser att det finns särskilda skäl (33 §).

Christer Danielsson menade att regeln inte speglar verkligheten. I verkligheten vill oftast båda parter att det ska vara en förhandling. Men presumtionen i de förenklade reglerna är att ingen förhandling ska hållas.

– Min egen syn på saken är att så snart muntlig bevisning åberopas har man som skiljeman ingen möjlighet att säga nej till förhandling. Och även om ingen muntlig bevisning åberopas, men parterna vill ha förhandling, skulle jag för egen del vara ganska benägen att bevilja det, sa Christer Danielsson.

Enligt Christer Danielsson innebär den korta tidsutdräkten i allmänhet i det förenklade förfarandet en ganska stor risk för svaranden:

– Det går för fort. Mål växer normalt sett fram och utvecklas efter hand under skriftväxlingen. Här hinner ombuden inte alltid tänka igenom målet – den normala tiden för eftertanke och analys finns inte, sa han.

Christer Danielsson sammanfattade sin allmänna inställning till de förenklade skiljeförfarandena:

– Jag är relativt skeptisk till de förenklade reglerna så fort målet rör något annat än små belopp och relativt okomplicerade förhållanden, sa han.

Magnus Andersson
Annons
Annons