search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2017.

9. Advokat har inte försökt få uppgift om och i så fall vilken relation ett testamentsvittne haft till testatorn. Testamentet har blivit behäftat med formfel. Erinran.

Bakgrund

Advokatsamfundet mottog den 6 mars 2017 en skrivelse från en icke saklegitimerad anmälare. I skrivelsen påstods bl.a. att advokat A upprättat ett testamente som bevittnats dels av henne själv, dels av testators far. I skrivelsen anfördes att testators far inte kunnat vara testamentsvittne på grund av jäv, och att A hade varit medveten om det.

Till skrivelsen var en kopia av det aktuella testamentet bilagd. Det avsåg X, var daterat den 5 december 2014 och bevittnat av A och Y.

Advokatens yttrande

Med anledning av inkomna handlingar tillskrevs A om ett yttrande.

I yttrande, som kom in den 11 maj 2017, anförde A bl.a. följande.

Det föreligger ingen grund för disciplinåtgärd. Hon har bara tagit vara sin klients intresse, dvs. att upprätta ett testamente i den situation som förelåg.

Om ett testamente innehåller formfel är det de legala arvingarna som ska klandra testamentet. Om anmälaren anser att så bör eller borde ha skett bör frågan hanteras av de legala arvingarna eller dess förmyndare.

Vid upprättande av testamente är brukligt att testamentsvittnen anges med namn, personnummer och även adresser. Av upprättat dokument framgår att detta inte antecknats. Att inte anteckna denna information i en testamentshandling strider inte mot de etiska reglerna.

Ärendets handläggning

Advokatsamfundet har den 11 maj 2017 bett A komma in med ett kompletterande yttrande med svar på vem, utöver henne själv, som har bevittnat det i ärendet aktuella testamentet, och vilken relation denne har i förhållande till testator.

I svar daterat den 12 maj 2017 har A anfört att hon har bevittnat testamentet tillsammans med Y, och att Y är testators far. Hon vidhåller att det inte föreligger grund för disciplinpåföljd.

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 15 juni 2017 att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet bereddes A tillfälle att slutföra talan.

Ytterligare yttrande från advokaten

I yttrande, som kom in den 26 juni 2017, har A anfört bl.a. följande.

Hon vidhåller att hon inte har brutit mot de etiska reglerna. Hon har i en högst pressad situation på uppdrag av sin klient upprättat och sedan i dennes bostad bevittnat dennes testamente. Vid upprättandet visste alla att det var högst sannolikt att klienten inom en snar tid tyvärr skulle avlida. Klienten var helt klar med vad dennes önskan var och hur allt skulle ordna sig efter bortgången. Hon hade träffat klienten en gång innan själva undertecknandet och dessutom haft telefonkontakt med denne.

Legala arvingar var fyra minderåriga barn. Testamentstagare var dessa barn och en moster som skulle ta hand om barnen efter klientens bortgång då barnens far ett år tidigare även han gått bort i sjukdom.

Hon har inte vid undertecknande varit medveten om att testamentsvittnet var fadern till testatorn. Brukligt är att de ­testamenten hon upprättar skrivs under på kontoret och då anges att vittnet är anställd på byrån. I denna situation hade hon fått information om att Y skulle närvara vid bevittning och därför hade hon i handlingen skrivit in hans namnförtydligande. Det är olyckligt att hon inte skrev in även hans personnummer och adress men orsaken till det var att det blev bråttom med att underteckna testamentet.

Även om ett testamente inte är formenligt upprättat är det gällande såvida inte de legala arvingarna gör gällande att det inte är giltigt. Huruvida tvist om det förelegat känner hon inte till.

Testamentet är undertecknat den 5 december. Någon antedatering har inte skett. Någon medveten vaghet i testamentet föreligger inte. Skrivningen att testamentstagarna ska erhålla lika delar medför att de ska erhålla en femtedel var. När anmälaren ringt till henne och skrivit brev hem till henne privat har hon haft svårt att tala med honom på grund av advokatsekretessen.

Till yttrandet har A bilagt utdrag ur tidrapporteringssystemet.

Nämndens bedömning och beslut

När en advokat biträder en klient med upprättande av ett testamente och medverkar till undertecknande och bevittning av testamentet är det ett starkt klientintresse att advokaten så långt det är möjligt försäkrar sig om i vart fall att testamentet inte blir behäftat med formfel som efter klander av testamentet kan leda till att det förklaras ogiltigt.

Det i ärendet aktuella testamentet har kommit att vara behäftat med ett ogiltighetsgrundande formfel till följd av att vittnet Y varit testators far. Av utredningen och A:s egna uppgifter framgår att A inte ens försökt få uppgift om och i så fall vilken relation Y hade till testatorn. Genom att inte göra det har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A i övrigt har åsidosatt god advokatsed.

Annons
Annons