search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

”Det finns ingen exakt medicinsk metod för att fastställa ålder”

De medicinska åldersbedömningarna har ifrågasatts. Biträden är bland annat kritiska till att de inte får yttra sig innan bedömningarna görs.

I maj 2016 fick Rättsmedicinalverket i uppdrag av regeringen att skyndsamt börja genomföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden för att kunna skilja barn från vuxna och vuxna från barn. Verksamheten kom i gång i liten skala i mars 2017. De metoder som används för att göra åldersbedömningen är en magnetkameraundersökning av knäleden och röntgen av visdomstand.

– Ett viktigt ingångsvärde är att det inte finns någon metod som exakt kan fastställa en persons ålder, sade Ann Lemne, utvecklingschef och projektledare för medicinska åldersbedömningar vid Rättsmedicinalverket.

Om två tandläkare, oberoende av varandra, bedömer att en visdomstand är mogen anses tanden vara mogen och tala för att den asylsökande är över 18 år. Detsamma gäller för knäleden – kommer två röntgenläkare fram till att leden är mogen anses det tala för att den asylsökande har fyllt 18 år. Både tandläkare och röntgenläkare har genomgått utbildning i stadieindelning och samstämmigheten är över 90 procent, berättade Elias Palm, rättsläkare och avdelningschef för rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Det är tillräckligt att antingen knäleden eller tanden bedöms vara mogen för att den asylsökande ska bedömas ha fyllt 18 år, vilket har ifrågasatts av flera biträden.

– Det är en vanlig missuppfattning att den ena bedömningen i sådana fall visar att den sökande är vuxen och den andra visar att den sökande är ett barn. Det omogna tillståndet är dock inte alls lika specifikt för underårighet som det mogna är för att man är vuxen, sade Elias Palm.

Anna Lindblad, rättslig expert på Migrationsverket, berättade om åldersbedömningarna från Migrationsverkets perspektiv.

– Grundtanken är att de medicinska åldersbedömningarna är ett bevismedel som ska tas in i bedömningen för att öka rättssäkerheten, sade hon.

När det gäller asylärenden som kom in före den 1 februari kan Migrationsverket, enligt asylprocedurdirektivet, erbjuda medicinsk åldersbedömning om det efter sökandes egna uppgifter finns tvivel om åldern.

– Om det sedan den medicinska åldersbedömningen kommit in fortfarande finns tvivel ska vi tillämpa tvivelsmålets fördel. Tvivelsmålets fördel kopplat till åldersbedömningar är komplicerat och det finns en viss osäkerhet i denna fråga i vår prövning och i domstolarna, sade Anna Lindblad.

Hon gick också igenom hur Migrationsverket dömer.

– I normalfallet görs en sammantagen bedömning av åldern när varje bevismedel har värderats var för sig, det vill säga sådant som en muntlig utredning av åldern, den medicinska åldersbedömningen och intyg från till exempel skolan och socialtjänsten. De som har träffat barnen bidrar med viktig bevisning, sade Anna Lindblad.

Viktoria Nyström, advokat med särskild inriktning på migrationsrätt och barnfrågor, vänder sig också mot att advokaterna inte får yttra sig innan åldersbedömningarna görs.

– När Migrationsverket efter asylutredningen säger att en klient inte har gjort sin ålder sannolik och erbjuder en medicinsk åldersutredning borde biträdet få möjlighet att peka på sådant som talar för barnets underårighet. Det är en stor brist att den möjligheten saknas. Det kan till exempel finnas fotografier, handlingar och ibland kommentarer i sociala medier som ger en tydlig signal om åldern, sade Viktoria Nyström.

Hon anser också att Migrationsverket fäster för stor vikt vid resultatet av åldersutredningarna och är kritisk till att handläggarna sällan väger in andra omständigheter än den medicinska åldersutredningen för att bedöma en asylsökandes ålder.

Om Rättsmedicinalverkets bedömning visar att den asylsökande är över 18 år kan biträdet göra en egen utredning av den sökandes ålder med hjälp av andra läkare och tandläkare.

FAKTA: Nya regler

I maj 2017 kom en ny lag som innebär att åldersbedömning ska göras tidigt i asylprocessen, samtidigt som en ny metod för medicinska åldersbedömningar infördes. De nya bestämmelserna gäller när asylansökan kom in efter den 1 februari 2017. I de här ärendena ska Migrationsverket erbjuda medicinsk åldersutredning om det finns skäl att ifrågasätta om den asylsökande är under 

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons