search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Äktenskapsförord har sina begränsningar

Äktenskapsförord har sina begränsningar! Detta var det övergripande budskap, som advokat Örjan Teleman gav sina många åhörare.

Teleman drog, som så många gånger tidigare, en lans för den ekonomiska familjerätten som genomgått en omfattande utveckling under de senaste decennierna. Nya lagregler med förarbeten, ny praxis och doktrin har gett praktiker värdefullt material att arbeta med. Vad gäller äktenskapsförord har visserligen inte mycket ändrats i lagen men desto större anledning för oss att tillgodogöra oss innehållet i de andra rättskällorna. Reglerna för äktenskapsförord i våra nordiska grannländer är i flera avseenden desamma som de svenska. Det finns därför anledning att även granska rättsläget där.

Örjan Telemans framställning hade rubriken ”Äktenskapsförord – begränsningar av avtalsfriheten”. Han konstaterade inledningsvis, att de relevanta reglerna inte endast finns inom familjerätten utan även – såsom analogt tillämpliga – inom den allmänna förmögenhetsrätten. Detta är inte ägnat att förvånas över då förord trots sin familjerättsliga karaktär har en stark förmögenhetsrättslig prägel.

Vid prövning av äktenskapsförord ska inte bara beaktas att de tillkommit i en familjerättslig miljö med dess starka lojalitetskrav utan även att de är långtidsverkande och normalt omfattar egendom med högt värde. Äktenskapsbalken föreskriver en långt gående uppgiftsskyldighet parterna emellan.

Tvister om äktenskapsförord löses vanligen av en bodelningsförrättare eller av domstol men kan också prövas enligt lagen om skiljeförfarande. Lagen innehåller även regler, som ger möjlighet till medling såväl inom som utom ramen för ett tvistemål. I ärenden vid Skatteverket om registrering prövar verket endast översiktligt förordets innehåll. Detta innebär, att ett registrerat förord kan vara formellt giltigt men materiellt ogiltigt. Skatteverkets registrering är alltså inte en giltighetsförklaring!

Sedan Teleman därefter gått igen­om olika problem, som kan uppstå vid tolkning av ett oklart förord, uppehöll han sig vid huvudpunkten för sitt anförande rörande vad som kan avtalas genom äktenskapsförord och vad som icke ryms i ett förord. De svenska reglerna härom motiveras främst av behovet av en enkel och förutsägbar tillämpning. I vissa fall har dock dessa motiv kanske fått väga alltför tungt. Ett exempel på detta är att man inte genom ett förord kan avtala att det bara ska gälla vid skilsmässa men inte om äktenskapet upplöses genom makes död. I sammanhanget kan också nämnas att det likaså inte är tillåtet att enas om att en viss andel av makes samlade förmögenhet ska utgöra enskild egendom. Som några exempel på andra begränsningar på makars möjlighet att i förord avtala om enskild egendom ska observeras, att förord inte kan tidsbegränsas och inte heller att dess giltighet villkoras av en framtida händelse. Det är dessutom inte tillåtet att genom förord överenskomma att surrogat för giftorättsgods ska vara enskild egendom.

Annons
Annons