search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Styrelsearvode ska redovisas som inkomst av tjänst

Styrelsearvoden ska redovisas och beskattas som inkomst av tjänst, även om styrelseledamoten fakturerar arvoden till sitt företag. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

Domen, från den 20 juni 2017, gäller en begäran om förhandsbesked från en person med styrelseuppdrag i omkring 30 företag. Styrelsearvodena har beskattats som tjänst, men den sökande avsåg att börja fakturera några av arvodena som konsult till sitt eget helägda aktiebolag. Därmed ansåg den sökande att arvodena kunde anses utgöra en inkomst i en av bolaget självständigt bedriven näringsverksamhet.

HFD-domen kan få konsekvenser för advokater med styrelseuppdrag. Advokatsamfundet har därför kontaktat Skatteverket för att diskutera frågan.

Skatteverket har tidigare ansett att styrelsearvoden under vissa omständigheter kan redovisas som inkomst av näringsverksamhet. I samband med förhandsavgörandet lämnar dock Skatteverket ny rättslig vägledning och uttalar att detta inte längre kan tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen delar Skatteverkets bedömning och fastslår i domen att styrelseuppdrag är av personlig karaktär och som huvudregel ska beskattas som inkomst av tjänst. Endast ”uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser i ett annat företag” har ansetts kunna utgöra inkomster i företag.

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 i mål nr 278-17

Annons
Annons