search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ordförande: Medlemsnytta ledordet vid besök i Södra avdelningen

I det valmanifest (eller vad vi ska kalla det) som Eva-Maj Mühlenbock och jag presenterade inför fullmäktiges val av ny ledning i Advokatsamfundet skrev vi att vi skulle besöka de olika avdelningarna för att lyssna till vilka krav och förväntningar advokater och biträdande jurister har på samfundet. Det första av dessa möten arrangerades av Södra avdelningen och ägde rum i Malmö i slutet av september. Ett 40-tal personer var på plats.

Södras ledning hade anlitat advokaten Anders Forkman att vara moderator vid mötet. En uppgift för en moderator är typiskt sett att hålla diskussionen igång om det blir lite tyst bland deltagarna. Det var ingen uppgift som Anders behövde fylla – från första stund under det nästan två timmar långa mötet pepprades Eva-Maj och jag med frågor och synpunkter!

När det gäller vad deltagarna ville diskutera slogs tonen an redan av den första frågeställaren. Han framhöll att det i samfundet som i andra organisationer är medlemsnyttan som måste vara i fokus. Kort och gott: Vad kan samfundet göra för att stödja advokaten i dennes vardag?

Det stora flertalet frågor som ställdes och synpunkter som framfördes hade detta gemensamt. Ett exempel på en sådan synpunkt var att samfundet bättre borde stödja den som lämnar en byrå för att starta egen verksamhet. Det efterlystes också – för att ta ett annat exempel – mera stöd från kansliet när man ställs inför svåra advokatetiska frågor.

För oss var det mycket värdefullt att få del av dessa och andra synpunkter. Det bidrar till förståelsen av den enskilde advokatens vardag och bildar – i förlängningen – underlag för arbetet i styrelsen och på kansliet.

En annan funktion ett möte som detta fyller är att advokater och biträdande jurister får ett ansikte på samfundsledningen och åtminstone en viss känsla för vilka vi är och vad vi står för. Det tror jag i sig kan vara värdefullt. Det är i alla fall vad både Eva-Maj och jag fick höra efter mötet.

Likadant var det för övrigt när jag ett par veckor före Malmö-mötet deltog i Mellersta avdelningens utbildningsdagar i Tällberg. Där medgav det sedan länge spikade programmet inte någon frågestund, men jag hade i alla fall tillfälle att ge en kort presentation av oss och våra ambitioner. På omvägar och i mejl direkt till mig förstod jag att både deltagande och budskap uppskattades.

En ytterligare sak vi gick till val på i våras var att huvudstyrelsen skulle bli mer aktiv. Även det arbetet har påbörjats. Ett inslag är att vid i princip varje styrelsemöte ta upp någon fråga av stor betydelse för hela kåren eller för någon viss kategori av våra ledamöter.

Vid det senaste mötet var denna fråga digitaliseringen. Elisabet Dahlman Löfgren, Head of Training and Knowledge Management vid Mannheimer Swartling, var inbjuden för att berätta om byråns erfarenheter av digitalisering och hur digitaliseringen kan påverka advokatverksamheten på sikt. Vår tanke är att detta ska vara inledningen på en diskussion i styrelsen om digitaliseringens konsekvenser för advokatbyråer och vad samfundet kan göra för att bidra till att byråerna kan hantera processen. Vad som konkret må komma ut av detta återstår att se. Elisabets inledning följdes i alla fall av en livlig diskussion i styrelsen.

Motsvarande fråga på nästa styrelsemöte är familjerättsadvokaternas konkurrenssituation. Många delar av kåren är redan utsatta för en hård konkurrens och mer lär följa. Just de advokater som arbetar med familjerätt har emellertid kanske den tuffaste konkurrensituationen av alla. Från styrelsens sida vill vi skaffa oss en bättre bild av hur det faktiskt ser ut för att utifrån det diskutera vad som kan göras.

Christer Danielsson
Advokatsamfundets ordförande

Annons
Annons