search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Adlercreutz, Axel: Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt / Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder (14. uppl. Wolters Kluwer. 139 s.)

Axberger, Hans-Gunnar: Yttrandefrihetsgrundlagarna (3. uppl. Wolters Kluwer. 247 s.)

Blank Thörnroos, Pia: Socialavgifter och skatteavdrag : praktisk vägledning / Pia Blank Thörnroos, Mikael Sindahl (Wolters Kluwer. 213 s.)

Deli, Robert: Kommersiella entreprenadavtal i praktiken (2. uppl. Svensk byggtjänst. 306 s.)

Dotevall, Rolf: Avtal (Studentlitteratur. 275 s.)

European intellectual property law / edited by Jan Rosén  (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. 644 s. Critical concepts in intellectual property law, 13)

Forsberg, Niclas: Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV (4. uppl. Wolters Kluwer. 736 s.)

Heuman, Sigurd: Sekretess m.m. hos allmän domstol : en handbok / Sigurd Heuman, Anna Tansjö, Eva Lönqvist (5. uppl. Lunds domarakademi. 198 s.)

Höök, Johan: Allmänt och hemligt : en introduktion till offentlighets- och sekretesslagstiftningen (Iustus. 86 s.)

Ingvarsson, Torbjörn: Fordringsrätt : en lärobok (Wolters Kluwer. 164 s.)

Jareborg, Nils: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg, Josef Zila (5. uppl. Wolters Kluwer. 197 s.)

Karlsson-Tuula, Marie: Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs (3. uppl. Wolters Kluwer. 174 s.)

Kaser, Max: Romersk privaträtt / Max Kaser, Rolf Knütel & Sebastian Lohsse ; översättning: Richard Nordqvist, Claes Peterson (Rättsgenetiska institutet. 701 s.)

Mattsson, Tina: Våld i barnavårdsutredningar : om socialtjänstens ansvar och viljan att veta (Gleerup. 181 s.)

Myhrer, Tor-Geir: Andenæs’ Norsk Straffeprosess : ajourføringshefte / Tor-Geir Myhrer, Morten Holmboe og Kai Spurkland (Oslo : Universitetsforl., 2016. 121 s.)

Offentligrättsliga principer / redaktör Lena Marcusson (3. uppl. Iustus. 272 s.)

Schéele, Eva von: Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl. / Eva von Schéele, Ingemar Strandberg (4. uppl. Wolters Kluwer. 207 s.)

Wallgren, Jan: Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare (3. uppl.  Wolters Kluwer.  223 s.)

Woods, Lorna: Steiner & Woods EU law / Lorna Woods, Philippa Watson, Marios Costa (13. ed. Oxford : Oxford Univ. Press. 704 s.)

Åslund, Åsa: Gemensam användning av skog och mark : en rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar markanvändning (Jure. 174 s.)

Annons
Annons