search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Revidering av vägledning om insiderinformation

En revidering av vägledningen om advokatverksamhet och insiderinformation (cirkulär nr 16/2012) pågår. Tidsplanen för arbetet är att den reviderade vägledningen ska fastställas av styrelsen vid dess sammanträde den 8 december 2017.

Migrationsverket ändrar e-tjänst för biträden

Migrationsverket har gjort en förändring i den e-tjänst som förordnade offentliga biträden i asylärenden kan använda för att administrera sina förordnanden, bokningar och ersättningsanspråk. Förändringen innebär att en markering kan sättas om biträdet vill ta nya förordnanden endast då en begäran om specifikt biträde har kommit in från sökanden. Sedan den 11 september kan det offentliga biträdet i e-tjänsten välja den nya statusen ”Förordna endast om begärd”. Vid den statusen kommer biträdet inte att få förordnanden ex officio.

Förslag om entreprenörsansvar avstyrks

Advokatsamfundet avstyrker i sitt yttrande över promemorian Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

(Ds 2017:30) det förslag som läggs fram. I promemorian föreslås att huvudentreprenören ytterst ska kunna bli ansvarig för att en arbetstagare i en entreprenadkedja får ut sin lön för arbete i entreprenaden. I remissvaret skriver Advokatsamfundet bland annat att förslaget avviker från den grundläggande civilrättsliga principen i Sverige att endast den part som iklätt sig förpliktelser enligt ett avtal är skyldig att uppfylla dessa.

Jäv vid byråövergång? Arbetsgrupp tillsatt

Styrelsen i Advokatsamfundet har tillsatt en arbetsgrupp som ska överväga vilken tidpunkt som ska vara relevant för intressekonfliktsbedömningen vid byråövergång. Enligt praxis är det avtalstidpunkten som är avgörande. Frågor har uppkommit om anledning finns att ändra detta så att tillträdestidpunkten i stället ska vara avgörande. Avsikten är att frågan ska behandlas av styrelsen vid sammanträdet den 8 december 2017.

BO vill stärka misstänkta barns rättigheter

Det bör förtydligas att alla barn som misstänks för allvarliga brott ska ha tillgång till en offentlig försvarare eller ett juridiskt biträde från det första förhöret. Det framför Barnombudsmannen, BO, i en skrivelse till regeringen.

BO lämnar i skrivelsen också flera andra förslag på hur brottsmisstänkta barns rättigheter ska garanteras, bland annat att det i lagstiftningen ska tydliggöras att ett barn ska betraktas som oskyldigt till dess barnets skuld blivit lagligen fastställd.

Terrorismresor till hemlandet straffbart?

Utredaren Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, föreslår i ett betänkande överlämnat till regeringen att straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Det enda undantaget är svenska medborgares resor till Sverige.

Betänkandet är ett förslag på genomförande av EU:s direktiv om bekämpning av terrorism. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Andra förslag går ut på att självstudier i vapen- och sprängämnestekniker blir straffbart, och att terroristbrottet ska uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorism­finansiering föreslås också bli mer heltäckande.

Göta hovrätt slutar med tingsresor

Göta hovrätt har hittills förlagt vissa mindre omfattande huvudförhandlingar till tingsrätterna i Linköping, Norrköping, Örebro och Kalmar. Men nu har hovrättspresidenten beslutat att de ordinarie tingsresorna ska upphöra vid årsskiftet 2017/2018. Enligt hovrätten kan enstaka huvudförhandlingar trots detta komma att förläggas på tingsorterna.

Polisen rapporterar om grövre våldsbrott

Våldsbrotten har blivit grövre, med bland annat fler skjutningar, och samverkan har ökat mellan kriminella aktörer, enligt polisens rapport om allvarlig och organiserad brottslighet 2015–2017.

Polisen konstaterar i rapporten att samarbetet mellan olika kriminella nätverk ökat och marknaden för att köpa och hyra kriminella tjänster vuxit. En växande del av den allvarliga och organiserade brottsligheten äger också rum på internet.

Rapporten om allvarlig och organiserad brottslighet tas fram av polisens nationella operativa avdelning, NOA, och publiceras vartannat år.

Färre frigivna återfaller i brott

Återfallen i brott bland dem som friges från anstalt minskade från 2003 till 2010. Det visar en analys utgiven av Brå, Brottsförebyggande rådet. Minskningen tycks framför allt hänga samman med en förändrad klientsammansättning, där faktorer som ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid spelar in.

Brå kortanalys 4/2017

Ökat anslag till vissa målsägandebiträden

Regeringen höjer i sin budget för 2018 anslaget för rättsliga biträden med 16 miljoner. Ökningen ska helt och hållet gå till måls­ägandebiträden i sexualbrottmål. Anslaget ökas med anledning av beräknade utgiftsökningar som följd av ny sexualbrottslagstiftning samt att det föreslås tidigare stöd med bland annat målsägandebiträde för den som kan antas ha utsatts för brott. Totalt viker regeringen 2,35 miljarder kronor till posten rättsliga biträden. Sammanlagt anslås 45,8 miljarder kronor till rättsväsendet. Mest tilldelas Polismyndigheten följt av Kriminalvården och Sveriges domstolar.

Prop. 2017/18:1

Felaktigheter i åldersbedömningar

Det finns indikationer på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn, skriver Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och doktorand vid Uppsala universitet, i en debattartikel i Läkartidningen.

RMV tillämpar modellen att både tand och knä måste vara omogna för att man ska bedömas vara under 18 år. Tamsen menar att RMV:s siffror tyder på att knän inte mognar senare än visdomständer, vilket skiljer sig från vad RMV tidigare har hävdat.

Fredrik Tamsen skriver att detta kan ha medfört en felklassificering på uppåt 20 procent, dubbelt så stor risk som Socialstyrelsen har satt som gräns och dubbelt så stor som RMV uppger i sin metodbeskrivning.

Annons
Annons