search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Datalagring för brottsbekämpning begränsas?

Datalagringen för brottsbekämpning ska begränsas och differentieras jämfört med dagens regler. Det föreslår Utredningen om datalagring och EU-rätten i ett delbetänkande.

Utredningen om datalagring och EU-rätten överlämnade sitt första delbetänkande till regeringen den 11 oktober. I betänkandet föreslås nya regler för lagring av teledata och nya lagringstider som ska göra svensk rätt förenlig med EU-rätten. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ingår i utredningen som expert.

Utredningen föreslår bland annat att lagringsskyldigheten för teleoperatörerna begränsas. Samtal och meddelanden inom det fasta nätet undantas från lagringsskyldigheten.

Lagringstiderna för teledata differentieras. Enligt dagens regler är lagringstiden sex månader. Enligt förslaget blir den olika lång för olika typer av uppgifter.

De flesta uppgifter ska även fortsättningsvis lagras i sex månader. Lokaliseringsuppgifter, till exempel var en mobiltelefon har befunnit sig vid tiden för ett samtal, ska i stället lagras i två månader. För abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst förlängs tiden till tio månader. Genom sådana uppgifter kan till exempel polisen ta reda på vem som har ett visst IP-nummer.

Uppgifterna ska bara få lagras i Sverige. Utredningen vill också införa krav på prövning av en utomstående myndighet (åklagare) innan de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till lagrade uppgifter i underrättelseverksamhet.

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera abonnenter ska alltid lagras i samband med internetåtkomst. Det ska ske oavsett vilken teknik teleoperatörerna använder.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018, utom när det gäller den ändring som kräver att operatörerna alltid ska kunna identifiera abonnenten vid internetåtkomst. Det förslaget ska i stället träda i kraft den 1 april 2019.

Utredningen om datalagring och EU-rätten, med Sigurd Heuman som utredare, tillsattes i februari i år sedan EU-domstolen i ”Tele2-domen” i december 2016 hade funnit att det inte är förenligt med EU-rätten att ha en generell datalagring som sparar alla uppgifter.

I mars 2017 slog kammarrätten fast att det är klarlagt med hänsyn till EU-domen att Sveriges regler om datalagring för brottsbekämpande syften strider mot EU-rätten, och att de svenska bestämmelserna på området därför inte får tillämpas.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 augusti 2018.

Läs mer: SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Magnus Andersson
Annons
Annons