search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Återfallsrisk inte skäl mot villkorlig frigivning

Advokatsamfundet delar Frigivningsutredningens slutsats att risk för återfall i brott inte bör utgöra skäl mot villkorlig frigivning.

Frigivningsutredningen överlämnade sitt betänkande Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott till regeringen i slutet av juli. I utredningen föreslås bland annat skärpta regler om övervakning för dömda som avtjänar straff överstigande tre år, ökade möjligheter att föreskriva drogtester för villkorligt frigivna samt en möjlighet att kontrollera efterlevnaden av meddelade föreskrifter genom elektroniska hjälpmedel.

I sitt remissvar är Advokatsamfundet i huvudsak positivt till utredningens förslag. Samfundet ställer sig också bakom utredningens uppfattning att risken för återfall i brott inte bör beaktas när man tar ställning till en villkorlig frigivning. Enligt Advokatsamfundet skulle en sådan ordning kunna uppfattas som en förändring av straffsystemets grundläggande principer, eftersom frihetsberövandet då skulle baseras ”inte på det brott han eller hon gjort sig skyldig till, utan på risken för vad denne kan komma att göra i framtiden”.

Advokatsamfundet avstyrker Frigivningsutredningens förslag att övervakningsnämnden ska få utökade möjligheter att förverka villkorligt medgiven frihet. Förändringen från dagens femton dagar som kan förverkas vid misskötsamhet till förslagets tre månader åt gången är enligt samfundet alltför vidsträckt. Förverkande av den omfattningen bör i stället vara förbehållet allmän domstol, menar Advokatsamfundet.

Läs mer: Advokatsamfunet yttrande över Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

Annons
Annons