search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet är principiellt emot jourdomstolar

Risken är stor att man inte klarar att upprätthålla rättssäkerheten för de misstänkta i speciella jourdomstolar. Det menar Advokatsamfundet i ett remissvar.

Advokatsamfund har yttrat sig över promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Promemorian innehåller förslag på ett försöksprojekt med sikte på att åstadkomma en snabbare lagföring av vanliga mängdbrott.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att man inte har någon erinran mot att brottmål av okomplicerad natur handläggs snabbt och smidigt – så länge rättssäkerheten inte åsidosätts. Men Advokatsamfundet är principiellt mot att införa särskilda jourdomstolar, eftersom det finns alltför stora risker för att misstänktas rättssäkerhet då inte kan upprätthållas.

Advokatsamfundet anser också att vissa av förslagen är tveksamma av konstitutionella skäl och att vissa andra förslag framstår som dåligt underbyggda. Samfundet skriver bland annat: ”En sådan försöksverksamhet som nu föreslås måste i alla avseenden tillförsäkra att den som misstänks för brott av de slag som omfattas av försöksverksamheten garanteras samma rättssäkerhetsgarantier som normalt gäller vid utredning om brott.”

I yttrandet noterar Advokatsamfundet att den enskilde polisens bedömning av vilken utredningsform som ska användas kommer att påverka den misstänktes möjligheter att förbereda sitt försvar negativt, eftersom den misstänktes rådrum blir kortare än annars.

Advokatsamfundet understryker också att det är absolut nödvändigt att misstänkta biträds av försvarare redan vid inledande förhör, eftersom en person – även en oskyldig sådan – som plötsligt finner sig gripen av polis och anklagad för brott, i tillstånd av exempelvis överraskning, affekt, förtvivlan, stress eller förvirring kan lämna en utsaga som är ofullständig eller felaktig till egen nackdel. Det gäller särskilt unga som misstänks för brott, som inte bör förhöras utan biträde av försvarare under några förhållanden.

Advokatsamfundet pekar i yttrandet på att det är nödvändigt att den föreslagna försöksverksamheten kombineras med garantier för att den misstänkte även utanför ordinarie kontorstid biträds av offentlig försvarare.

Advokatsamfundet kritiserar avslutningsvis också den korta remisstiden för yttrandet, endast fem veckor.

Läs mer: Advokatsamfundets yttrande över En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

Annons
Annons