search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2017/0814 Betänkandet Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU 2017:25)

R-2017/0906 Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

R-2017/0912 Betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

R-2017/0948 Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

R-2017/1021 Betänkandet Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)

R-2017/1022 Promemorian Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)

R-2017/1104 Betänkandet Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)

R-2017/1106 Promemorian Genomförande av säsongs­anställningsdirektivet (Ds 2017:27)

R-2017/1108 Promemorian Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

R-2017/1123 Promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm

R-2017/1167 Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning, KOM(2017) 335

R-2017/1174 Kompletterande remissbehandling av utkast till lagrådsremiss – En utvidgning av kapningsbrottet

R-2017/1181 Betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

R-2017/1218 Förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:3) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

R-2017/1226 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

Annons
Annons