search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Titel: Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten
Författare: Christina Ramberg
Förlag: Wolters Kluwer 

Prejudikat har fått allt större betydelse som rättskälla, särskilt inom förmögenhetsrätten. Lagstiftaren har varit passiv, vilket medfört att Högsta domstolen blivit tvungen att utveckla rätten. Men vilken ställning har prejudikatet som rättskälla och hur bör den svenske juristen gå till väga i användningen av prejudikat vid lösningen av ett juridiskt problem? Christina Ramberg belyser detta i sin nya bok och utvecklar en metod som ska underlätta tillämpningen av prejudikat som rättskälla. Dessutom förklaras hur olika faktorer kan stärka eller försvaga ett prejudikats rättskällevärde. Boken syftar till att utgöra stöd för såväl praktiskt verksamma jurister vid tolkning och tillämpning av rättspraxis i sitt arbete som studenter och rättsvetare. Korta historiska och internationella utblickar görs.  

Titel: Handräckning : sjukvård, socialtjänst, polis, kriminalvård m.m.
Författare: Hans-Olof Sandén
Förlag: Wolters Kluwer

Boken syftar till att vara ett stöd för den som begär eller utför handräckning av eller för en annan myndighet. Här presenteras ett stort antal aktuella handräckningsbestämmelser med kommentarer, i alfabetisk ordning efter sökord. De inledande avsnitten ger en historisk översikt över lagstiftningsarbetet på området och en allmän presentation över hur bestämmelserna är tänkta att tolkas och tillämpas. Den 1 april 2017 trädde nya regler i kraft som innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan polisen och Kriminalvården.  

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons