search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

”Det är avgörande att hålla fast vid advokatyrkets kärnvärden”

Sammanträdena med disciplinnämnden är roliga och intellektuellt stimulerande, tycker nämndens nye ordförande Börje Samuelsson.

Börje Samuelssons uppfattning är att Advokatsamfundet har en mycket väl fungerande disciplinverksamhet och ett arbetssätt som inte kan bli mycket bättre än vad det är.

– Men vi har länge önskat att ha någon sammankomst varje eller vartannat år som vi kunde ägna åt övergripande, principiella diskussioner, om praxis i ärendetyper som ofta återkommer, och det är min absoluta ambition att se till att detta blir verklighet så snart som möjligt.

Det som gör att Börje Samuelsson fortfarande tycker att arbetet med disciplinärendena är intressant är framför allt själva sammanträdena i disciplinnämnden.

– Våra diskussioner, framför ­allt i svårare ärenden, är mycket stimulerande och givande på alla sätt. Samvaron med kamraterna i nämnden är trivsam och disciplinnämnden är helt enkelt en bra arbetsmiljö.


Börje Samuelsson. Foto: Micke Lundström

Börje Samuelsson vill gärna framhålla de offentliga representanternas insatser i nämnden.

– Jag skulle inte vilja återgå till tidigare system och bli av med dem. De bidrar på ett bra sätt till nämndens arbete, och kanske är det så att vi advokater i nämnden blir bättre än om alla skulle vara advokater.

Han vill också framhålla att nämndens sekreterare Sofia Rahm är mycket betydelsefull för det löpande arbetet i nämnden.

När det gäller trender i disciplinärendena säger Börje Samuelsson att de komplicerade intressekonfliktsärendena har blivit fler och även svårare. Han tror att frågorna kring intressekonflikter kom i fokus och till och med blev heta i samband med etikkommitténs arbete, då ju frågan om hanteringen av controlled auctions närmast blev en symbolfråga även om den egentligen inte var central i kommitténs arbete.

Börje Samuelsson förklarar att frågan om intressekonflikter ska kunna botas med samtycke har varit rätt omdiskuterad.

– Vi publicerade ett sådant beslut för inte så länge sedan. Där var vi dessutom oeniga i nämnden. Tidigare hade vi också frågan om sommarpraktikanter uppe i ett beslut.

Intressekonfliktsärendena tar mycket tid i anspråk därför att de helt enkelt är svåra. De förekommer framför allt på den affärsjuridiska sidan även om nämnden också har sådana ärenden som berör den så kallade humanjuridiken.

Börje Samuelsson tror att det kan ha blivit något fler advokater på affärsjuridiska byråer som blir föremål för anmälningar, men fortfarande är de så kallade humanadvokaterna – bodelningsförrättare, boutredningsmän och i någon mån försvarsadvokater – klart dominerande rent numerärt. När affärsjuridiken finns med, är det däremot ganska stor dominans just när det gäller påståenden om intressekonflikt.

I intressekonfliktsärendena är det ofta advokater som är anmälare. Ett bekymmer är att det ofta pågår en rättegång eller ett skiljeförfarande i ärendet, där anmälaren påstår att det andra ombudet, således den anmälda advokaten, på grund av intressekonflikt inte kan ha uppdraget. Handläggningen i disciplinnämnden tar ganska lång tid.

– Om nämnden finner att det är hinder för den anmälda advokaten att ha uppdraget, skriver nämnden ofta som slutkläm att advokaten således är skyldig att omgående frånträda sitt uppdrag. Det är naturligtvis en olycklig situation både för advokaten och för advokatens klient, som står utan ombud, för det gäller ju hela den advokatbyrå som är involverad. Om man hävdar att ett motpartsombud är jävigt är det därför mycket viktigt att man tydligt slår larm om detta till motpartsombudet så fort det någonsin går i stället för att vänta.

Har advokaterna blivit bättre eller sämre – från advokatetisk synpunkt – under din tid i disciplinnämnden?

– Jag tror verkligen att det har blivit en smula bättre. Längre fram, när en betydande andel av kåren har genomgått advokatexamen, tror jag att vi kommer att kunna säga att det var oerhört värdefullt för kårens kvalitet – inte minst i etiskt hänseende – att införa advokatexamen.

Disciplinbeslut med betydelse för den advokatetiska praxisbildningen publiceras i Advokaten. Börje Samuelsson skulle vilja att avgörandena publicerades i en mer lättillgänglig form, utan att hela besluten trycks.

– Om nu en uppgift för nämnden är att utveckla begreppet god advokatsed i olika frågor, så borde man få ut det mer lätttillgängligt än de långa referaten erbjuder. Jag har funderat på om man kunde hitta något sätt att redaktionellt i tidningen – mycket mer kortfattat än nu – redogöra för vilken fråga nämnden har tagit ställning till och för beslutet. Då tror jag att det skulle vara mycket lättare att ta till sig detta. Problemet är vem som gör den redaktionella bearbetningen.

Börje Samuelsson anser att utmaningarna för advokatetiken i framtiden hänger samman framför allt med intressekonfliktfrågorna och synen på dem.

– I en framtid där vi möter konkurrens från andra juristkonsulter av olika slag både på affärssidan och humansidan är det avgörande att vi förmår att hålla fast vid kärnvärdena som är det enda egentliga innehållet i advokattiteln: oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikter. Om vi börjar tumma på det, blir det ingenting kvar i advokattiteln. Och då är vi bara en i mängden av juristkonsulter.

Börje Samuelsson tror att det kan vara lätt att tycka att reglerna är för begränsande och att de borde hanteras lite mer lättsinnigt.

– Det tror jag vore lite av de små stegens tyranni. Om man släpper det ena efter det andra så har vi inte kvar det som är det verkliga värdet i att vara advokat.

Men han konstaterar att nämnden och styrelsen samtidigt måste hantera frågorna på ett verklighetsbaserat sätt, så att de ter sig rimliga. Det är en svår balansakt.

– Det är en stor utmaning i framtiden att hålla fast vid kärnvärdena – som ju är gamla – i en helt ny verklighet. Börjar vi ge fältet fritt så fort en klient lämnar samtycke, är vi ute på lösan sand.

FAKTA: Advokatsamfundets disciplinnämnd

 • Har 11 ledamöter: 8 advokater, som väljs av Advokatsamfundets fullmäktige, och 3 offentliga representanter som utses av regeringen
 • Regleras i lag (rättegångsbalken 8 kap.) och i Advokatsamfundets stadgar
 • Tar upp disciplinärenden efter anmälan eller då Advokatsamfundets styrelse hänskjuter ett ärende
 • Kan tilldela advokater påföljderna erinran, varning, varning med straffavgift upp till 50 000 kronor och i de allvarligaste fallen uteslutning – eller enbart göra ett uttalande
 • Började arbeta den 1 juli 1964
 • Inom disciplinnämnden finns tre prövningsavdelningar som normalt först behandlar anmälningarna

FAKTA: Börje Samuelsson

 • Född 1952
 • Advokat 1985
 • Delägare på Advokaterna Peyron i Helsingborg; verksam där sedan 1983
 • Ordförande i disciplinnämnden sedan den 1 juli 2017
 • Vice ordförande i disciplinnämnden 2008–2017
 • Ledamot av Advokatsamfundets styrelse 1998–2004
 • Ingick i Advokatsamfundets etikkommitté som utarbetade nya vägledande regler om god advokatsed 2005–2007
Magnus Andersson
Annons
Annons