search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Vårdnadstvisterna blir allt smutsigare

Den ökade konfliktbenägenheten hos för­äldrar och de alltmer infekterade vårdnadsvisterna påverkar alla inblandade parter, även advokaterna.

En stor del av de advokater, domare och familjerättssekreterare som Monica Feldings utredning Se barnet! hämtat in synpunkter från har också framhållit att tvister mellan föräldrar blivit allt mer infekterade och svårlösta. Det har även framhållits att det blivit vanligare att föräldrar riktar anklagelser, vissa falska, mot varandra eller anmäler varandra till olika myndigheter.

– Jag har träffat advokater som säger att de inte orkar med vårdnadstvister längre, att det är för olustigt att arbeta med sådana mål på grund av att det är så infekterat, säger Monica Felding.

Slutade ta vårdnadsmål

Advokat Tore Brandtler driver sedan 1999 Allmänna Advokatbyrån i Skövde och är för många känd som måls­ägandebiträde åt mordoffret Lisa Holms familj. Han var länge inriktad på familjerätt och vårdnadsärenden. Men för några år sedan fick han nog av vårdnadsmål just på grund av att tvisterna blev allt fler och allt smutsigare.

– Det var mycket känslor inblandade som ibland gjorde det svårt att nå fram till klienten. Det var slitsamt då ens uppgift mer och mer blev att tala illa om den andra parten. Det är infekterat och svårlöst, och kändes ibland som att klienterna inte ville barnets bästa utan sitt eget till varje pris. För några år sedan beslöt jag mig därför för att inte ta sådana ärenden mer. I dag är jag i stället inriktad på brottmål och personskadereglering, säger Tore Brandtler.


Advokat Tore Brandtler. Foto: Johan Persson

Mia Edwall Insulander, advokat i Stockholm inriktad på familjerätt och ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse, upplever också att föräldrarna i vårdnadstvister smutskastar varandra mer i dag än för tio år sedan. Hon och andra kollegor som Advokaten talat med berättar att det blivit vanligare att föräldrar smygfilmar eller tar dolda ljudupptagningar av varandra för att kunna peka på brister i den andres föräldraskap eller samarbetsförmåga.

– Folk bråkar mer i stort, det är en generell tendens i samhället. De konflikter som når så långt som till domstol tenderar att bli än mer infekterade. Det är särskilt allvarligt när barn är involverade, barn påverkas negativt av att deras föräldrar tvistar i domstol, säger hon.

I ungefär hälften av stämningsansökningarna finns det, enligt forskning av rättssociologen Annika Rejmer, indikationer på att det föreligger en högintensiv värdekonflikt där den ena eller båda föräldrarna ifrågasätter den andras föräldraförmåga. En kommande studie av Rejmer visar att ett år efter avslutad handläggning av djupa och svåra vårdnadstvister beskriver intervjuade medelklassföräldrar att 80 procent saknar förmåga att utarbeta en kompromiss med den andra föräldern och att 40 procent att de har konflikter om barnet mycket eller ganska ofta. Studien visar också att 75 procent av papporna och 30 procent av mammorna i en djup och svår vårdnadstvist upplever sig utsatta för psykiskt våld av den andra föräldern genom att de förminskas som förälder eller förvägras kontakt med barnet. (Läs mer här.)


Advokat Mia Edwall Insulander. Foto: Johan Persson 

Edwall Insulander menar att klienternas agerande och ökade konfliktbenägenhet även drabbar henne i yrkesrollen som advokat.

– Vi hamnar i konfliktens skottglugg och blir ofta måltavla för föräldern på andra sidan. De har en tendens att tycka att allting är den andre förälderns advokats fel. Jag har genom åren fått ta mycket ”skit” och många påhopp. Det har blivit mer sådant i sociala medier för att vi gör vårt jobb. Jag har fått hotbrev. Det är såklart jobbigt och påfrestande, säger hon och tillägger:

– Men det avskräcker inte. Tvärtom. Vi advokater har en viktig roll att motverka det. Det är vårt jobb att medverka till att vårdnadstvisterna inte blir för smutsiga, vi måste hjälpa till med att hålla tvisterna på en nivå där det fokuseras på barnets bästa, säger Mia Edwall Insulander.

Ansvar hos ombudet

Edwall Insulander säger att det är en av advokatens uppgifter att motverka att tvisterna blir onödigt infekterade och smutsiga. Hon och flera andra kollegor som Advokaten talat med betonar att det är advokatens roll att hålla tvisterna på en nivå där det fokuseras på både klientens intressen och barnets bästa.

– Vi måste balansera mellan att företräda klientens vilja och att diskutera barnets bästa med klienten. För mig betyder det en dialog med min klient om vilka konsekvenser saker och ting får för barnet. Om inte så förklarar jag att jag nog inte är rätt person att företräda honom eller henne. Det finns förstås ombud runtom i landet som inte har möjlighet att resonera så av rent ekonomiska skäl, men vi ska inte processa för processandets skull.

Under sina sjutton år verksam som biträdande jurist och advokat har Mia Edwall Insulander sett åtskilliga fall där hon upplever att den sortens konsekvensdialog saknats mellan ombud och klienter. Hon tycker att jurister som inte arbetar på advokatbyråer generellt sett är sämre på det och därför lämpar sig mindre väl för vårdnadsmål.

– Att biträda föräldrar i vårdnadsmål kräver enligt min uppfattning att man är extra noga med advokatetiken. Som advokat har man genom erfarenhet samt advokatexamen särskild kunskap som underlättar när man ställs inför olika etiska dilemman som lätt uppstår i vårdnadsmål. Min erfarenhet är att de som arbetar på juristbyråer med familjemål inte alltid har ett intresse av att agera etiskt korrekt, till exempel när de råder sin klient att processa utan att vilja diskutera en samförståndslösning, säger Mia Edwall Insulander och tillägger:

– Det är viktigt att vi ombud håller en schyst nivå gentemot varandra och balanserar målet. Men det finns mål där motparten inte är intresserad av det, och då blir det jobbigt för alla inblandade parter. De flesta håller en god nivå, men det har tyvärr blivit vanligare att det framförs påståenden om olämplighet utan grund. Det är i slutändan inte bra för någon inblandad.

Ökade förfrågningar

Anna Wahlström, advokat på Advokatbyrån Thomas ­Bodström i Stockholm, berättar att när ett mål om ­vårdnad, boende och umgänge når domstolen har konflikten mellan föräldrarna ofta pågått en tid och väl i domstol finns det risk för att konflikten fördjupas. Hon menar att byrån får mycket förfrågningar och arbetar med ett stort antal djupt infekterade vårdnadstvister, vilket ­kräver professionalism och karaktärsfasthet att arbeta med.

– Mycket i de här målen handlar om känslor. Men mitt uppdrag är att skala av alla känslor och förmedla till min klient vad vi kan och inte kan göra i detta ärende. Strax efter eller under en separation är konfliknivån hög. Inte sällan handlar ilskan mer om konflikten än om barnen. Men om de vill ha upprättelse är det inte en vårdnadstvist som behövs. Vi måste då vara professionella och hänvisa till andra samhällsfunktioner, säger hon.

Wahlström menar att parter i vårdnadsmål ofta vill ha mer regelbunden kontakt med henne än klienter i andra måltyper, eftersom den faktiska tvisten pågår under tiden för rättens handläggning och påverkas av exempelvis överlämningar och interimistiska beslut.

– Vårdnadsmålen har på så vis inga arbetstider. Inte sällan dyker det upp någonting i samband med en överlämning under helgen som påverkar en klient. De vill gärna prata med mig i just det ögonblicket. Vi har en jourverksamhet här på byrån som de då kan komma i kontakt med, som avgör om det finns något att göra direkt, men i det flesta fall finns det inget juridiskt som en advokat kan göra där och då. Det är viktigt att tydliggöra det för klienten, att ha en professionell attityd och inte ryckas med och påverkas av deras känslor. Då gör man inget bra arbete för klienten, säger Anna Wahlström.

Kollegialt stöd

På ett annat advokatkontor i centrala Stockholm, Lebenberg Advokatbyrå, arbetar advokat Ingeborg Bjerlestam med bland annat vårdnadsmål. Hon delar i mångt och mycket uppfattning med kollegorna Edwall Insulander och ­Wahlström kring hur djupa och svåra vårdnadstvister påverkar arbetssituationen. Hon framhåller även att det är viktigt att kollegorna på advokatbyråerna stöttar varandra i påfrestande och arbetsamma mål, inte minst vårdnadsmål.

– Att inte dras med i parternas konflikt är A och O. Det är en av de stora utmaningarna i att arbeta med vårdnadsmål, som ofta innefattar mycket känslor. Då är det viktigt att ha kollegor att kunna prata och ventilera sådant med och få stöd av. Det har jag haft nytta av, säger Ingeborg Bjerlestam.

LÄS ÄVEN:

Så ska utvecklingen vändas

Kompetenskrav hos medlare efterlyses

Barn far illa av tvister i domstol

Johan Persson
Annons
Annons