search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Tydligare lagstiftning kan mildra konflikten mellan renskötsel och skogsbruk

Avhandling från Umeå universitet.

Staten har genom oklar lagstiftning bidragit till det komplicerade rättsförhållandet mellan äganderätt och renskötselrätt, menar Malin Brännström i sin avhandling Skogsbruk och renskötsel på samma mark – en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten. Skogsbruk och renskötsel bedrivs parallellt inom stora delar av norra Sverige. Fastighetsägarens rätt att avverka skogen grundar sig i äganderätten, samtidigt som samma mark kan användas för renbete med stöd av renskötselrätten. I studien analyseras hur den intressekonflikt som finns mellan de båda rättigheterna hanteras inom rättssystemet. Förslag lämnas på lagändringar, det rör sig om tydligare hänsynsbestämmelser som inte tillåter långtgående skador, ersättningsbestämmelser och möjligheten att få sin rätt prövad i domstol. Läs avhandlingen på www.diva-portal.org.

Bitte Wölkert
Annons
Annons