search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2017/0436 Betänkandet ­Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)

R-2017/0517 Promemorian ­Effektivare sanktioner i livsmedels­kedjan m.m. (Ds 2017:5)

R-2017/0518 Betänkandet Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17)

R-2017/0744 Betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29)

R-2017/0784 Departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds 2017:16)

R-2017/0799 Betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

R-2017/0807 Utkast till lagrådsremiss avseende en ny lag om ekonomiska föreningar

R-2017/0821 Promemorian Justering av den utvidgade fåmans­företagsdefinitionen

R-2017/0834 Promemorian ­Sekretess hos domstol på ­konkurrensområdet

R-2017/0899 Domarnämndens promemoria Begäran om författningsändring avseende lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare

R-2017/0947 Betänkandet Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

R-2017/0960 Promemorian Förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud

R-2017/1002 Promemorian En amnesti för explosiva varor

R-2017/1019 Departementspromemorian Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten (Ds 2017:24)

R-2017/1063 Förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Annons
Annons
Annons