search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Prövningstillstånd om rätt att förordna annat biträde

Migrationsöverdomstolen prövar frågan om särskilda skäl att frångå den enskildes önskemål om biträde.

En 32-årig man ansökte i december 2015 om uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket bedömde att han var i behov av offentligt biträde och mannen föreslog att en särskild advokat i Göteborg skulle förordnas.

Migrationsverket avslog dock mannens begäran med i huvudsak motiveringen att den aktuella advokaten var fullbokad en lång tid framöver. Under 2016 förordnades advokaten i 98 ärenden av Migrationsverket, varav flera fortfarande handläggs. Från årets början har advokaten förordnats i ytterligare 80 ärenden. Migrationsverket ansåg inte att den begärda advokaten skulle kunna bidra till en effektiv process och därigenom skulle förorsaka fördröjningar och ett annat biträde förordnades i stället.

32-åringen överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg som dock gick på verkets linje och avslog överklagandet med motiveringen att advokaten ”inte i detta fall har kunnat avsätta erforderlig tid för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det föreligger på grund härav sådana särskilda skäl som krävs för att frångå den asylsökandes önskemål om offentligt biträde”.

Nu meddelar Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd i frågan.

Johan Persson