search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Proposition om utvidgad möjlighet till uteslutning

Regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat ur Advokatsamfundet utvidgas.

Regeringens förslag i proposition (2016/17:209) syftar till att säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet. Advokatsamfundet har tidigare begärt en lagändring. Redan 2011 tog Advokatsamfundet ett initiativ till en ändring och hemställde hos regeringen att rättegångsbalkens regler om uteslutning skulle ändras.

Enligt nuvarande ordning finns det begränsade möjligheter att utesluta en advokat ur Advokatsamfundet på grund av hans eller hennes agerande utanför advokatverksamheten. Förslaget innebär att en advokat som visar sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott utanför advokatverksamheten ska uteslutas ur samfundet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.