search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Två nya ungdoms­påföljder föreslås av regeringen

Regeringen föreslår i en promemoria två nya påföljder för lagöverträdare under 18 år: ungdomstillsyn och ungdoms­övervakning. Syftet med förslagen är att det ska finnas en lämplig ungdomspåföljd som är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens allvar och den unges tidigare brottslighet. Därmed ska vuxenpåföljder och höga bötesstraff kunna undvikas.

Ungdomstillsyn föreslås i ingripandegrad motsvara ungdomstjänst och komma ifråga först när det konstaterats att det saknas förutsättningar att bestämma påföljden till ungdomsvård eller ungdomstjänst.

Ungdomsövervakning kommer att innebära att påföljdstrappan för unga lagöverträdare fylls ut med ytterligare ett trappsteg, i glappet mellan påföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomstillsyn och påföljden sluten ungdomsvård.

Överenskommelse om åtgärder mot terrorism

Regeringen presenterade i juni tillsammans med allianspartierna en överenskommelse kring åtgärder mot terrorism.

Bland annat föreslås en utredning av en ordning där Säkerhetspolisen kan ta emot underrättelser från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning samt en utredning för att utreda och lämna förslag till en sekretessbrytande bestämmelse vid informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten och kommuner vid samverkan mot terrorism.

Den yrkade tiden anses inte skälig

En advokat i Karlstad var under 2016 offentligt biträde åt mamman i ett LVU-mål och i ett mål om placering av barnet, och begärde ersättning för 28 timmar och 14 minuters arbete samt tidsspillan och utlägg i form av två resor med egen bil till utredningshemmet där mamman var placerad.

Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg dock att bara den ena av resorna till klientens utredningshem var nödvändig och beviljade därför bara advokaten ersättning för 18 timmars arbete samt tidsspillan för en av de två resorna. Advokaten överklagade förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten konstaterar nu att advokaten behövde resa till behandlingshemmet för att delta i de möten som barn- och utbildningsnämnden kallat hennes klient till och bifaller ersättning för tidsspillan för båda resorna med egen bil.

Men Kammarrätten i Göteborg beviljar inte advokaten begärd ersättning för arbete med motiveringen: ”Även om målen har pågått under en längre tid och en något mer omfattande arbetsinsats än normalt framstår som motiverad kan den yrkade tiden inte anses skälig i förhållande till målens art och omfattning.”

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6367-6368-16

Migrationsverket ska kontrollera studieresultat

Migrationskollegiet i Stockholm arrangerade i juni en föreläsning med Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, angående ­uppehållstillstånd rörande ­studier på gymnasienivå.

Beijer berättade bland annat att ungdomarna efter gymnasiet ska få tillstånd för ytter-ligare sex månader för att söka jobb och därefter kunna stanna permanent om de hittar arbete. Migrationsverket ska kontrollera ungdomarnas studieresultat under studiernas gång.

Advokatsamfundets Anne Ramberg: Allvarligt att journalist censurerades

Tidningen Journalisten rapporterade i juni om att frilansjournalisten Anwar Hossain under ett officiellt fototillfälle på Rosenbad den 15 juni med statsminister Stefan Löfven och Bangladesh premiärminister Sheikh Hassina fördes ut av Bangladeshs säkerhetstjänst, som också raderade 73 bilder i hans mobiltelefon. Anne Ramberg sa senare i Sveriges Radio att det är allvarligt att UD-personal lät utländsk säkerhetstjänst censurera en journalist inne på Rosenbad. ”Tanken på att utländska poliser tvingar en journalist att radera bilder, det är väldigt, väldigt allvarligt och det är ett angrepp på våra grundläggande demokratiska principer”, sa Anne Ramberg.

Annons
Annons