search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritik mot förslag till omreglerad spelmarknad

Advokatsamfundet har yttrat sig över Spellicensutredningens betänkande.

I remissyttrandet är Advokatsamfundet kritiskt mot utredningens förslag. Samfundet menar att en reform av den svenska lagstiftningen om spel och vadhållning är välkommen, och att det är angeläget att undanröja de många tvivelaktigheterna som samfundet anser finns när det gäller rättsläget i dag, så att lagstiftningen i stället överensstämmer med unionsrättsliga och konstitutionella krav. Men samfundet saknar en grundlig juridisk analys i betänkandet av hur de förslag som läggs fram är förenliga med reglerna på flera viktiga områden. Bland de frågor som borde ha analyserats djupare finns de rättsliga principerna för den fria rörligheten för varor och tjänster, etableringsfriheten, statligt stöd och dessutom de konstitutionella krav som ställs i grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Annons
Annons