search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Jag tror att processen har varit bra för samfundet”

Advokatsamfundets nya ordförande Christer Danielsson vill få till stånd ett mer aktivt styrelsearbete.

Grattis till ordförandeskapet, vad kände och tänkte du när du valts till ordförande på Advokatsamfundets fullmäktigemöte?

– Glädje och stolthet. Det är ju en rätt stor sak att få förtroendet från kollegorna att vara ordförande i samfundet. Kanske särskilt efter den öppna process som den här gången föregick valet.

För första gången i samfundets historia fanns det två kandidater till ordförandeposten, hur ser du på processen som har varit under våren?

– Jag tror att processen har varit bra för samfundet. Det kan aldrig vara fel i en demokratisk organisation att det finns flera kandidater att välja mellan. Till det positiva hör också att jag tror att processen har ökat intresset för samfundets verksamhet. Det visade sig ju inte minst genom det stora deltagandet på avdelningsmötena under våren. Det här stora intresset gäller det nu att ta tillvara på ett bra sätt. Inte minst hoppas jag att yngre ledamöter ska tycka att det är värt att engagera sig i samfundet. 

Vad ser du som din viktigaste uppgift som ordförande?

– Den viktigaste uppgiften initialt blir att få till stånd ett mer aktivt styrelsearbete. När jag kom in i styrelsen 2015 blev jag förvånad över hur få egna initiativ styrelsen tog och hur lite tid och kraft som ägnades åt framtidsfrågor. Styrelsemötena bestod till största delen av förvaltningsärenden och av att lyssna till rapporter från generalsekreteraren och andra tjänstemän. Min föregångare Bengt Ivarsson och jag påbörjade en omläggning under förra året och jag tänker fortsätta den linjen. Ska det vara någon mening med att ha en 20-mannastyrelse med ledamöter som kommer resande till Stockholm från hela landet måste styrelsen vara ett forum för öppen diskussion och beslut i frågor av betydelse för kårens framtid.

– Jag har också ambitionen att hela styrelsen i högre grad ska delta i arbetet med viktigare remissvar. Att yttra oss över betänkanden, lagrådsremisser och andra förslag är en väldigt viktig del av samfundets verksamhet. Det är en kärnuppgift för oss att värna rättsstaten och rättssäkerheten. Den uppgiften fullgör vi framför allt i remissarbetet men också i den rättspolitiska  debatten, där jag själv har ambitionen att vara aktiv, precis som Bengt Ivarsson varit.

– Den viktigaste sakfrågan under de närmaste åren blir förstås arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare efter Anne Ramberg, som går i pension 2019.

Vad har du för konkreta planer?

– Det den nya vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock och jag har sagt, är att vi inledningsvis vill fokusera extra på frågor som gäller kårens yrkesintressen. Det handlar om sådant som hur digitaliseringen ska hanteras, hur advokaternas konkurrenskraft ska kunna stärkas i en alltmer konkurrensutsatt miljö och hur återväxten i advokatkåren utanför storstäderna ska förbättras. För att nämna några frågor. Vilka konkreta åtgärder det kan bli fråga om får vi återkomma till efter att ha lyssnat på ledamöterna vid de möten vi tänker hålla runt om i landet. Det vi är ute efter med de här mötena är att få en bättre känsla för vad advokater och biträdande jurister har för krav och förväntningar på samfundet. Det första mötet äger rum i Malmö den 25 september och vår ambition är att besöka samtliga avdelningar under höst, vinter och tidig vår.

Hur har ditt engagemang i ­Advokatsamfundet sett ut fram till i dag?

– Förutom att ha suttit som vice ordförande i huvudstyrelsen sedan 2015 har jag verkat som lärare inom ramen för Advokatexamen, varit ordförande i samfundets journalistpriskommitté och varit ledamot i den grupp som förvaltar våra försäkringar. Sedan några år tillbaka är jag också med i Pressens Opinionsnämnd, utsedd av samfundet. Det uppdraget tänker jag behålla.

Hur mycket tid räknar du med att kunna lägga ner på ordförandeskapet?

– Jag kommer att lägga ned den tid som behövs. Baserat på samtal med några av mina föregångare kan det nog bli fråga om en tredjedel av en normal heltid. Det är ingen tvekan om att det är ett uppdrag som tar mycket tid.

Du är en av Sveriges mest anlitade skiljemän, hur ska din tid räcka till?

– Det blir inga problem. Jag är numera nästan bara skiljeman och i den rollen kan man dimensionera mängden arbete efter eget huvud. Det är ju en skillnad mot när man är ombud för eller rådgivare till klienter. Då är det ju svårt att säga nej till befintliga klienter.

Något övrigt som du vill tillägga?

– Inte mer än att jag ser mycket fram mot uppdraget. Det ska verkligen bli kul!

Läs även: Christer Danielsson valdes till ny ordförande i Advokatsamfundet

Tom Knutson
Annons
Annons