search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2017.

7. Advokat har inte uppfyllt utbildningskravet. Varning.

Bakgrund

Av revisorsintyg för räkenskapsår 2015 framgår att revisorn inte granskat föreskrivet utbildningskrav. Detta med hänvisning till att advokat A har separat kommunikation med Advokatsamfundet kring utbildningskravet.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 14 december 2016, anfört i huvudsak följande.

Utbildningskravet, som synes förfölja dem äldre advokater, är ej heller i år uppfyllt. Dock kan han tillägga att han i år anmälde sig till advokatdagarna, men att han insjuknat i influensa varpå han fick lämna återbud.

Han hänvisar vidare till kopia av hans skrift från föregående år, daterad den 16 december 2015. Han uppger att samma förhållanden råder även nu och att han driver sin verksamhet i begränsad skala. Han ska försöka att arbeta några år till om hälsan tillåter. Av skriften framgår i bl. a. följande.

Hans utbildning och kvalifikation är som följer:

[– – –]

 Enligt hans mening är han överkvalificerad och kommer inte att gå på någon ”utbildning”.

Ärendets handläggning

Advokatsamfundets kansli har i telefonsamtal den 21 mars 2017 med A fått bekräftat att det är korrekt uppfattat att han genomgått 0 timmars utbildning år 2015, vilket även har noterats i tjänsteanteckning av samma datum.

Advokatsamfundet har därefter i skrivelse av den 21 mars 2017 informerat A om att ett ärende har inletts med anledning av det som framkommit angående vidareutbildning för 2015. A har beretts tillfälle att yttra sig.

Ytterligare yttrande från advokaten

A har kommit in med yttrande daterat den 23 mars 2017 i vilket han anfört följande.

Angående utbildningskravet för år 2015 får han upprepa vad han tidigare anfört och har ­därvid bilagt kopior av sina ­tidigare inlagor i ärende  i ”samma sak”. Han vill tillägga att hans inkomst för rörelsen nu har ökat till 455 000 kr. Vidare vill han uppmärksamma Advokatsamfundet och Disciplinnämnden på lokutionen ”ne bis in idem”.

Vid sammanträde den 7 april 2017 har Advokatsamfundets styrelse beslutat att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet har A beretts tillfälle att slutföra talan.

A har inte avhörts.

Tidigare ärenden

I beslut av den 9 juni 2016 tilldelade disciplinnämnden A en erinran för att han inte hade uppfyllt utbildningskravet för räkenskapsåren 2013 och 2014.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att A inte har uppfyllt utbildningskravet 2015. Mot bakgrund av att han tidigare tilldelats erinran för att inte ha uppfyllt utbildningskravet 2013 och 2014 är hans underlåtenhet nu ett allvarligt åsidosättande av hans plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons