search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Christer Danielsson valdes till ny ordförande i samfundet

Vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte den 15 juni valdes Christer Danielsson, Stockholm, till ny ordförande i Advokatsamfundet. Till vice ordförande valdes Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.

Det fanns två förslag till var och en av ordförande- och vice ordförandeposterna. Advokatsamfundets valberedning hade föreslagit att Lena Frånstedt Lofalk skulle väljas till ordförande och Tobias Fälth till vice ordförande. Efter sluten votering med röstsiffrorna 37 mot 24 stod det klart att fullmäktigemötet hade valt det alternativa förslaget, Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock. En röst var blank och en var ogiltig.

Nya ledamöter i Advokatsamfundets styrelse i övrigt är Åsa Erlandsson och Mia Edwall Insulander, båda Stockholm, samt Erik Sjöman, Malmö.

Fullmäktige valde Börje Samuelsson, Helsingborg, till ny ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Till ny vice ordförande i disciplinnämnden valdes Leif Ljungholm, Malmö.

Biörn Riese, Stockholm, valdes till ny ledamot i disciplinnämnden.

Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson berättade att samfundets styrelse har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta ett nytt rättspolitiskt program för Advokatsamfundet.

Generalsekreteraren Anne Ramberg påminde deltagarna i fullmäktigemötet om att Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och där har anförtrotts ett antal uppgifter av lagstiftaren. En av samfundets viktigaste ändamål är att upprätthålla en hög etisk och professionell kvalitet i advokatkåren.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg redogjorde för Advokatsamfundets omfattande verksamhet under det senaste året.

Christer danielsson förklarade i sin föredragning av Advokatsamfundets förvaltningsberättelse att samfundets ekonomi är mycket solid (läs intervju med Christer Danielsson här).

Vid fullmäktigemötet delades också Advokatsamfundets journalistpris ut. Årets pris gick till Eskilstuna-Kurirens reporter Mathias Ståhle.

Annons
Annons